Komunikat Nr 1 do naboru 13/2021

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD. tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).

Zapisy OWU uległy zmianie w następującym zakresie:

– doprecyzowano informację w zakresie obniżenia kosztów pośrednich w przypadku, gdy z przyczyn zawinionych przez Beneficjenta mimo dwukrotnego przeprowadzenia czynności kontrolnych, brak było możliwości potwierdzenia realizacji wsparcia na rzecz uczestników projektu. 

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany są związane z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 245/4431/2022 z dnia 05.01.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz załączników obowiązuje od 5stycznia 2022 r.

Do pobrania: Aktualny załącznik

Zał. 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS (obowiązuje od 5stycznia 2022 r.)

Informacja o wynikach naboru nr 2/2021 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2021 z EFS, TYP PROJEKTU 10:Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378), podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury i został zamieszczony poniżej:

 

Komunikat Nr 2 do naboru 2/2021

Komunikat Nr 2 do naboru 2/2021

dotyczący zmian w załączniku 6 do naboru 2/2021 – z zakresu typu projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uzasadnienie: Zmiana polega na doprecyzowaniu treści deklaracji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, m. in. poprzez dodanie oświadczenia o pozostawaniu / nie pozostawaniu w związku małżeńskim oraz zgody małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla.

Nowy wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem obowiązuje od 06.08.2021 r.

Aktualny załącznik:

Nowy załącznik 6 –Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem obowiązuje od 06.08.2021r.

Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 28.07.2021 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2021 na operacje z zakresu typ projektu 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że uległa zmiana uległa zmianie treść  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” wraz z Planem Działania.

Informujemy, że na mocy zawartego w dniu 24 czerwca 2021r. aneksu Nr 13 do umowy Nr 00013-6933-UM1040013/15 z dnia 17 maja 2016r. uległa zmianie treść  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” wraz z Planem Działania.

Komunikat Nr 1 do naboru 2/2021

Komunikat Nr 1 do naboru 2/2021

dotyczący zmian w Warunkach Udzielania Wsparcia stanowiących zał. 1 do naboru 2/2021- z zakresu typu projektu nr 10 -Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

W związku z dokonaną aktualizacją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021r.  zmianie ulegają zapisy dotyczące Warunków udzielania wsparcia, tj.:

Było:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały Nr 202/3449/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1,

Jest:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1.

Aktualny załącznik:

Zal.-1-Warunki-udzielenia-wsparcia ( aktualny od dnia 7.07.2021)

Nowy załącznik 1 –Warunki udzielania wsparcia obowiązuje od 07.07.2021r.

Informacja o wynikach naboru nr 1/2021 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2021 z EFRR, TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

Został ogłoszony Nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Został ogłoszony Nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego: Typ 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.  

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Ogłoszenie

W dniu 4.06.2021 biuro LGD nieczynne.