Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Głównym celem projektu jest przygotowanie i opracowanie lokalnej strategii rozwoju z udziałem lokalnej społeczności. Miejsca i terminy przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych zaplanowane dla poszczególnych etapów:

  1. Prace diagnostyczne – 27 stycznia 2023r. Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
  2. Analiza strategiczna – 17 luty 2023r. Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
  3. Konsultacje LSR – 29 marca 2023r. Augustowskie Placówki Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
    30 marca 2023r. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów, Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów;
    31 marca 2023r. Centrum Informacji Turystycznej, Płaska 57 A, 16-326 Płaska

 

Realizacja projektu pt. „Proziaki i inne podkarpackie smaki” – Wyjazd studyjny na Podkarpacie

W dniach 4 – 7 października 2022r. grupa 29 osób złożona z przedstawicieli różnych grup społecznych województwa podlaskiego – w tym: przedstawicieli NGO-sów i sektora publicznego, mieszkańców, osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także pracowników biur oraz członków Lokalnych Grup Działania – wzięła udział w wyjeździe studyjnym.

            Uczestnicy odwiedzili  między innymi Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce, Zagrodę Etnograficzną w Rogach, Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Odbyły się spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich i Wawrzycach, a także z przedstawicielami LGD Nowa Galicja i LGD Kraina Nafty. Dzięki wyjazdowi studyjnemu uczestnicy poznali kulturę, tradycje i produkty lokalne Podkarpacia. 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zrealizowało to zadanie w partnerstwie z Gminą Suwałki. Miało ono na celu podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w integrację społeczności lokalnej, w aktywizację środowisk wiejskich, promowanie produktów lokalnych, a także wykorzystanie w pełni zasobów gospodarstw wiejskich oraz naturalnych produktów.  Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia odbyło się szkolenie przedstawicieli z różnych sektorów w zakresie komunikacji oraz animacji społeczności lokalnej, które pozwoli na szybszy rozwój obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

Konferencja pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w dniu 15.06.2022r. zorganizowało w Augustowie konferencję pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody” będącą kolejnym działaniem samorządów wchodzących w skład Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego nt. utworzenia szlaku aktywnej turystyki wodnej „CHa – KA – Bi” (Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Biebrza). Zorganizowane wcześniej spotkanie on-line inicjujące to przedsięwzięcie oraz konferencja z dnia 11.06.2021r. pokazały konieczność prowadzenia dalszych prac związanych z tą inicjatywą.

Zorganizowana konferencja przysłużyła się do promocji Województwa Podlaskiego #WojewództwoPodlaskie jako obszaru bezpiecznego do przyjazdu i wypoczynku, przyczyniła się do wzrostu zainteresowania naszymi urokliwymi i niespotykanymi w innych regionach kraju walorami turystycznymi i przyrodniczymi. Przyczynkiem organizacji konferencji była przypadająca w 2022r. 15 rocznica uznania przez Prezydenta RP w kwietniu 2007r. Kanału Augustowskiego za pomnik historii, jak również 230. rocznica urodzin jednego z jego twórców – gen. Ignacego Prądzyńskiego.

W czerwcu br. zaplanowano kilka przedsięwzięć przypominających powyższe rocznice: konferencja organizowana 15 czerwca pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody”, odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce dworku w którym mieszkał I. Prądzyński a współcześnie zapomniane, wybicie medalu, wystawa przypominająca Kanał w przeszłości i obecnie. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji centralnych odpowiadających za turystykę, ochronę zabytków, instytucje noszące imię I. Prądzyńskiego, władze samorządowe, przedstawiciele miejsc uznanych za pomnik historii w woj. podlaskim, jak i warmińsko – mazurskim.

Uroczystość i konferencję objął Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. #PatronatHonorowyAndrzejaDudy

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego #WojewództwoPodlaskie

Informacja o wynikach naboru nr 3/2022 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 3/2022 z EFRR, TYP PROJEKTU 5: Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Lista operacji zgodnych z LSR –  pobierz   
Lista operacji wybranych –  pobierz  
Protokół XXXV – pobierz 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378), podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury i został zamieszczony poniżej:

Wzór protestu – pobierz