Informacja o wynikach naboru nr 3/2022 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 3/2022 z EFRR, TYP PROJEKTU 5: Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Lista operacji zgodnych z LSR –  pobierz   
Lista operacji wybranych –  pobierz  
Protokół XXXV – pobierz 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378), podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury i został zamieszczony poniżej:

Wzór protestu – pobierz

 

Informacja o wynikach naboru nr 1/2022 – Programy Aktywności Lokalnej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2022 z EFS, TYP PROJEKTU 6: Programy Aktywności Lokalnej

Lista operacji zgodnych z LSR –  pobierz

Lista operacji wybranych – pobierz

Protokół XXXV –   pobierz

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378), podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury i został zamieszczony poniżej:

Wzór protestu: pobierz

 

 

Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 22.03.2022r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 3/2022 na operacje z zakresu typ projektu 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach naboru nr 2/2022 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2022 z EFRR, TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej 

Lista operacji zgodnych z LSR – pobierz 

Lista operacji wybranych – pobierz

Protokół XXXIV – pobierz

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378), podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury i został zamieszczony poniżej:

Wzór protestu pobierz

Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.03.2022r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2022 na operacje z zakresu typ projektu 6 – Program Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Komunikat Nr 1 do naboru 3/2022

Komunikat Nr 1 do naboru 3/2022

dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ:

Załącznik nr 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia

Wprowadzona zmiana dotyczy Rozdziału VI. Finanse (str. 25)

Błędny zapis:

Ogólna pula środków wynosi : 363 000,00 PLN

Poprawny zapis:

Ogólna pula środków wynosi : 361 811,95 PLN

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik:

Nowy załącznik 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 08.03.2022r.

Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków    <pobierz plik>

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia publikacji komunikatu, tj. 8.03.2022 r.

 

 

Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 01.03.2022r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2022 na operacje z zakresu typ projektu 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.