Realizacja projektu pt. „Proziaki i inne podkarpackie smaki” – Wyjazd studyjny na Podkarpacie

W dniach 4 – 7 października 2022r. grupa 29 osób złożona z przedstawicieli różnych grup społecznych województwa podlaskiego – w tym: przedstawicieli NGO-sów i sektora publicznego, mieszkańców, osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także pracowników biur oraz członków Lokalnych Grup Działania – wzięła udział w wyjeździe studyjnym.

            Uczestnicy odwiedzili  między innymi Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce, Zagrodę Etnograficzną w Rogach, Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Odbyły się spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich i Wawrzycach, a także z przedstawicielami LGD Nowa Galicja i LGD Kraina Nafty. Dzięki wyjazdowi studyjnemu uczestnicy poznali kulturę, tradycje i produkty lokalne Podkarpacia. 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zrealizowało to zadanie w partnerstwie z Gminą Suwałki. Miało ono na celu podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w integrację społeczności lokalnej, w aktywizację środowisk wiejskich, promowanie produktów lokalnych, a także wykorzystanie w pełni zasobów gospodarstw wiejskich oraz naturalnych produktów.  Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia odbyło się szkolenie przedstawicieli z różnych sektorów w zakresie komunikacji oraz animacji społeczności lokalnej, które pozwoli na szybszy rozwój obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.