Informacja o wynikach naboru nr 15/2020 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 15/2020 z EFRR, TYP PROJEKTU 8: Projekty w zakresie infrastruktury społecznej:

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 03.06.2021 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2021 na operacje z zakresu typ projektu 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu,

TYP 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej .

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Konferencja 30.12.2020r.

Proponowany program:

godz. 10.00

  1. Rozpoczęcie konferencji.
  2. Wprowadzenie, informacja o projekcie – B. Dyjuk.
  3. Analiza ankiet oraz miejsca Kanału Augustowskiego wśród promowanych atrakcji turystycznych – p. Hubert Gonera.
  4. Koncepcja turystycznego wykorzystania Kanału pod względem żeglugowym – p. Krzysztof Czarniecki.
  5. Rekomendacje rozwojowe – H. Gonera.
  6. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami rozwojowymi.
  7. Zakończenie konferencji.

Link do zalogowania się w formie on-line:

https://zoom.us/j/98737525632?pwd=T2dGQ0NEWUFmemU1YVl2Umc0N0NJUT09

Meeting ID: 987 3752 5632
Passcode: jmG8nG

Zapraszenie na konferencję podsumowującą realizację projektów „Inwentaryzacja Kanału Augustowskiego jako element produktu turystycznego”.

Zaproszenie na konferencję

Stowarzyszenie LGD Kanał Augustowski zaprasza online na konferencję podsumowującą realizację projektów „Inwentaryzacja Kanału Augustowskiego jako element produktu turystycznego”.

Konferencja odbędzie się w środę 30 grudnia 2020 r. o godz. 10.00

Projekt realizowano przy wsparciu Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Szczegółowy program oraz  link do połączenia zostaną  przekazane 28 grudnia br.

 

Bogdan Dyjuk

Prezes Zarządu

Komunikat Nr 1 do naboru 11/2020 dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Komunikat Nr 1 do naboru 11/2020

dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ:

Załącznik nr 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia

Zmiany dotyczą zapisów w:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie  – Typ projektu (str. 16)

Błędny zapis :

Załącznika nr 1 do uchwały nr 100/1575/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

 Poprawny zapis:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały Nr 154/2470/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 września 2020 r.

V.3.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków (str.32)

Błędny zapis :

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 08.04.2020r, tj. dzień ogłoszenia
o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy
o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021r.

 Poprawny zapis:

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 09.11.2020r, tj. dzień ogłoszenia
o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy
o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023r.

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik

Zał.-1-Warunki-udzielenia-wsparcia-typ-10-aktualne od 12.11.2020

Nowy załącznik 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 12.11.2020r.