Historia Stowarzyszenia

Od kilku lat w naszym lokalnym środowisku funkcjonuje Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Czym jest, jakie są efekty jego działalności?

Lokalna Grupa Działania to element programu LEADER, który powstał pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. w krajach Europy Zachodniej. Polska uczestniczy w tym Programie po wstąpieniu do Unii Europejskiej od 2004 r. W perspektywie finansowej 2014 – 2020 tylko dwa województwa (podlaskie i kujawsko – pomorskie) wdrożyły politykę Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną (RLKS). Realizacja oddolnych różnorodnych inicjatyw wspierana jest środkami finansowymi UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa naszego Stowarzyszenia nawiązuje do wspólnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, z którym identyfikują się wszystkie trzy jednoczące się w działaniu gminy: Gmina Miasto Augustów, Gmina Augustów i Gmina Płaska. Dodatkowo obszar ten łączy duży kompleks leśny Puszczy Augustowskiej. Głównym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i miejskich w oparciu o swój potencjał i dziedzictwo. Na przestrzeni kilku ostatnich lat mieszkańcy gmin wchodzących w skład LGD skorzystały w sposób wymierny z zaproponowanych możliwości. Dzięki funduszom europejskim różne podmioty zrealizowały szereg inwestycji jak również programów edukacyjnych i społecznych.

Ideą Programu LEADER jest przekazanie podejmowania decyzji odnośnie realizacji przedsięwzięć i projektów mieszkańcom obszaru do którego się odnoszą. Lokalne podejście wpływa na lepsze określenie problemów terenu oraz sposobów ich rozwiązania. Gminy oddolnie decydują o powołaniu organizacji, która będzie przygotowywała Lokalną Strategię Rozwoju, nadzorowała jej realizację jak również ukierunkowywała wykorzystanie otrzymanych funduszy europejskich. Program charakteryzuje się następującymi cechami:

1.Terytorialność – liczba ludności zamieszkujących obszar 5 – 150 tys.,
2. Oddolność inicjatywy – mieszkańcy decydują co i kiedy robić,
3. Integralność podejścia – szerszy kontekst realizowanych projektów,
4. Partnerstwo – trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny,
5. Samodzielne zarządzanie na poziomie lokalnym – Lokalne Grupy Działania,
6. Innowacyjność – poszukiwanie nowych rozwiązań problemów przed jakimi stoją mieszkańcy,
7. Współpraca z innymi LGD w regionie czy kraju.

Założenia Programu LEADER wpływają na powstanie każdej Lokalnej Grupy Działania. Proces tworzenia naszego Stowarzyszenia został zainicjowany przez samorządy lokalne gmin: Augustów, Nowinka, Płaska i Bargłów Kościelny, sąsiadujących i współpracujących ze sobą od lat w ramach powiatu augustowskiego. Podstawowym założeniem budowania partnerstwa było potwierdzenie i udokumentowanie spójności obszaru w ujęciu przestrzennym, historycznym i kulturowym, co nie było zadaniem trudnym z racji wspólnego dziedzictwa, jednorodności przyrodniczej i obecnych kierunków i perspektyw rozwoju przyjętych przez gminy.

Grupa została zarejestrowana 18 czerwca 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku jako Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Ziemia Augustowska”. W lutym 2008 r. gmina Bargłów Kościelny oraz członkowie z jej terenu złożyli pisemne rezygnacje z członkostwa w LGD. Dnia 28 lutego 2008 roku Walne Zebranie Członków przyjęło nową nazwę grupy – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”. Stowarzyszenie w latach 2009 – 2015 wdrażało Lokalną Strategię Rozwoju o wartości 1 795 980 zł finansowaną ze środków Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W związku z rezygnacją Gminy Nowinka z członkostwa w LGD w 2015 roku oraz przystąpieniem miasta Augustów została zmieniona nazwa na obecną – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. W roku 2016 została podpisana umowa na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2022 finansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 7 153 399,00 zł.