Aktualności

Proziaki i inne podkarpackie smaki

Wśród 22 inicjatyw dofinansowanych w ramach funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich znalazł się projekt Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” pn. „Proziaki i inne podkarpackie smaki”.

28 czerwca w Supraślu Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy wraz z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w partnerstwie z Gminą Suwałki zrealizuje w październiku zadanie związane z wyjazdem studyjnym na Podkarpacie mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w integrację społeczności lokalnej, w aktywizację środowisk wiejskich, promowanie produktów lokalnych, a także wykorzystanie w pełni zasobów gospodarstw wiejskich oraz naturalnych produktów.  Dodatkowo zaplanowane w ramach przedsięwzięcia przeszkolenie przedstawicieli z różnych sektorów w zakresie komunikacji oraz animacji społeczności lokalnej pozwoli na szybszy rozwój obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

Podczas spotkania w Supraślu wicemarszałek zapewnił, że Zarząd Województwa Podlaskiego dołoży wszelkich starań, żeby KSOW dalej funkcjonował bez przeszkód i inwestował w obszary wiejskie.

Konferencja pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w dniu 15.06.2022r. zorganizowało w Augustowie konferencję pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody” będącą kolejnym działaniem samorządów wchodzących w skład Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego nt. utworzenia szlaku aktywnej turystyki wodnej „CHa – KA – Bi” (Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Biebrza). Zorganizowane wcześniej spotkanie on-line inicjujące to przedsięwzięcie oraz konferencja z dnia 11.06.2021r. pokazały konieczność prowadzenia dalszych prac związanych z tą inicjatywą.

Zorganizowana konferencja przysłużyła się do promocji Województwa Podlaskiego #WojewództwoPodlaskie jako obszaru bezpiecznego do przyjazdu i wypoczynku, przyczyniła się do wzrostu zainteresowania naszymi urokliwymi i niespotykanymi w innych regionach kraju walorami turystycznymi i przyrodniczymi. Przyczynkiem organizacji konferencji była przypadająca w 2022r. 15 rocznica uznania przez Prezydenta RP w kwietniu 2007r. Kanału Augustowskiego za pomnik historii, jak również 230. rocznica urodzin jednego z jego twórców – gen. Ignacego Prądzyńskiego.

W czerwcu br. zaplanowano kilka przedsięwzięć przypominających powyższe rocznice: konferencja organizowana 15 czerwca pod hasłem: „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody”, odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce dworku w którym mieszkał I. Prądzyński a współcześnie zapomniane, wybicie medalu, wystawa przypominająca Kanał w przeszłości i obecnie. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji centralnych odpowiadających za turystykę, ochronę zabytków, instytucje noszące imię I. Prądzyńskiego, władze samorządowe, przedstawiciele miejsc uznanych za pomnik historii w woj. podlaskim, jak i warmińsko – mazurskim.

Uroczystość i konferencję objął Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. #PatronatHonorowyAndrzejaDudy

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego #WojewództwoPodlaskie

Informacja o wynikach naboru nr 3/2022 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 3/2022 z EFRR, TYP PROJEKTU 5: Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Lista operacji zgodnych z LSR –  pobierz   
Lista operacji wybranych –  pobierz  
Protokół XXXV – pobierz 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378), podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury i został zamieszczony poniżej:

Wzór protestu – pobierz

 

Informacja o wynikach naboru nr 1/2022 – Programy Aktywności Lokalnej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2022 z EFS, TYP PROJEKTU 6: Programy Aktywności Lokalnej

 

Aktualna lista operacji zgodnych z LSR – pobierz

Aktualna lista operacji wybranych – pobierz

Lista operacji zgodnych z LSR –  pobierz

Lista operacji wybranychpobierz

Protokół XXXV –   pobierz

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378), podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury i został zamieszczony poniżej:

Wzór protestu: pobierz

 

 

Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 22.03.2022r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 3/2022 na operacje z zakresu typ projektu 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach naboru nr 2/2022 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2022 z EFRR, TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej 

Lista operacji zgodnych z LSR – pobierz 

Lista operacji wybranych – pobierz

Protokół XXXIV – pobierz

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378), podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury i został zamieszczony poniżej:

Wzór protestu pobierz