Aktualności

Informujemy, że uległa zmiana uległa zmianie treść  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” wraz z Planem Działania.

Informujemy, że na mocy zawartego w dniu 24 czerwca 2021r. aneksu Nr 13 do umowy Nr 00013-6933-UM1040013/15 z dnia 17 maja 2016r. uległa zmianie treść  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” wraz z Planem Działania.

Komunikat Nr 1 do naboru 2/2021

Komunikat Nr 1 do naboru 2/2021

dotyczący zmian w Warunkach Udzielania Wsparcia stanowiących zał. 1 do naboru 2/2021- z zakresu typu projektu nr 10 -Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

W związku z dokonaną aktualizacją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021r.  zmianie ulegają zapisy dotyczące Warunków udzielania wsparcia, tj.:

Było:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały Nr 202/3449/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1,

Jest:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1.

Aktualny załącznik:

Zal.-1-Warunki-udzielenia-wsparcia ( aktualny od dnia 7.07.2021)

Nowy załącznik 1 –Warunki udzielania wsparcia obowiązuje od 07.07.2021r.

Informacja o wynikach naboru nr 1/2021 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2021 z EFRR, TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

Został ogłoszony Nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Został ogłoszony Nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego: Typ 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.  

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Konferencja CHa – KA – Bi

Minęło kilka dni od ważnej dla rozwoju turystyki w naszym subregionie konferencji. Wójtowie, Burmistrzowie i Starostowie z terenów przyległych do Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy wraz z przedsiębiorcami, przedstawicielami parków narodowych i Wód Polskich oraz Gośćmi podpisali Deklarację inaugurującą szlak aktywnej turystyki wodnej CHa-KA-Bi oraz współpracę na rzecz jego zagospodarowania i promocji. LGD Kanal Augustowski – organizator konferencji, przystąpił do wdrażania jej zapisow. Już jest opracowywana strona www, przygotowano założenia koncepcji strategii promocji szlaku, itp. Dziękuje wszystkim uczestnikom, samorządowcem, Posłom, pp. Marszałkom oraz p. Ministrowi A. Gut- Mostowemu odpowiedzialnemu za turystykę w rządzie oraz p. Rafalowi Szlachcie – Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej za udział i merytoryczną dyskusję oraz wsparcie przyszłych działań. Dziękuję Marszałkowi Woj. Podlaskiego – Województwo Podlaskie Partnerowi Strategicznemu konferencji za wsparcie jej organizacji, Polskiemu Radio Białystok oraz „Waszej Turystyce„ za patronat medialny. Wszystkich życzliwych zapraszam do współpracy.

Partner strategiczny- Województwo Podlaskie udzieliło wsparcia finansowego na organizację konferencji.

Ogłoszenie

W dniu 4.06.2021 biuro LGD nieczynne.

Informacja o wynikach naboru nr 14/2020 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 14/2020 z EFRR, TYP PROJEKTU 5: Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej: