Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 11/2020

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.12.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 11/2020 na operacje z zakresu typ projektu 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu

Pod takim tytułem został dofinansowany projekt złożony przez Augustowskie Placówki Kultury. W jego ramach zaplanowano zakup strojów ludowych i kolędniczych dla Zespołu Tańca Ludowego Bystry oraz wyposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, podesty sceniczne i dodatki, które pozwolą na organizację koncertów, festynów bez konieczności wynajmowania firm zewnętrznych. Zostanie zakupione również oprogramowanie do nagrywania, miksowania i tworzenia materiałów audio, co pozwoli utrwalać część występów oraz działań przygotowywanych w trakcie zajęć organizowanych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 215 262,03 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 181 186,53 zł.

Projekt współfinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Budowa ulic w mieście Augustów

W ramach funduszy na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 została dofinansowana:

  • Budowa ulicy Leśnej

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0386/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0386/19-00 zawartej 30 czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Augustów, a zwłaszcza osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Lipowiec oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez budowę ul. Leśnej. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa stanu dróg przebiegających przez podobszar rewitalizacji Lipowiec; zmniejszenie skali problemów społecznych zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji; poprawa integracji społecznej; zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców; poprawa dostępu mieszkańców do miejsc pracy i miejsc rekreacji przyczyniających się do zwiększenia poziomu aktywizacji i integracji osób zamieszkujących podobszar rewitalizacji; poprawa estetyki miasta i jego atrakcyjności; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 524 710,32 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 300 900,86 zł.

  • Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0388/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0388/19-00 zawartej 29 czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Augustów, a zwłaszcza osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Lipowiec oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez budowę ul. Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej, Modrzewiowej i Tartacznej. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa stanu dróg przebiegających przez podobszar rewitalizacji Lipowiec; zmniejszenie skali problemów społecznych zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji; poprawa integracji społecznej; zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców; poprawa dostępu mieszkańców do miejsc pracy i miejsc rekreacji przyczyniających się do zwiększenia poziomu aktywizacji i integracji osób zamieszkujących podobszar rewitalizacji; poprawa estetyki miasta i jego atrakcyjności; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 6 348 043,90 zł, z czego kwota dofinansowania: 4 941 859,18 zł.

Cyfrowy Augustów

10 lutego 2020 r. została podpisana umowa przez Urząd Miasta Augustów na realizację projektu pn. „ Cyfrowy Augustów” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

W ramach projektu powstanie aplikacja mobilna w obszarze edukacji ekologicznej i turystyki. Jej wdrożenie, a także przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje cyfrowe osób po 50 r. ż. będzie przyczyniało się zmniejszeniu barier informacyjnych i zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, wzrośnie liczba osób korzystających z usług online. Aplikacja dodatkowo umożliwi wykorzystanie nabytych umiejętności oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, ułatwi wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się poprzez stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia kulturalnego i społecznego Augustowa.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 94 710,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 80 503,50 zł.

Aplikacja „Augustów” będzie dostępna do pobrania w Google Play i App Store.

Szkolenie dla beneficjentów

27 stycznia 2020r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskali niezbędną wiedzę o możliwościach pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania skierowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz działania wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie organizowania społeczności lokalnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Po części teoretycznej przyszedł czas na warsztat praktyczny. Uczestnicy wspólnie przeanalizowali dokumenty aplikacyjne wniosku o dofinansowanie. Zapoznali się ze sposobem ich wypełniania oraz działaniem aplikacji GWA.

W trakcie szkolenia przeprowadzono również konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR.

Warsztat refleksyjny

3 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu LOGOS w Augustowie odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Kanał Augustowski.

Warsztat przeprowadzono zgodnie z wytycznymi MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone przez biuro LGD pochodzące z monitoringu realizacji strategii, informacje pozyskane od Samorządu Województwa Podlaskiego na temat funkcjonowania LGD, opinie ekspertów, informacje z gmin na temat sytuacji społeczno-gospodarczej, a także wyniki z przeprowadzonych ankiet internetowych oraz od beneficjentów.

W warsztacie wzięli udział członkowie Zarządu, członkowie Rady i pracownicy biura. Spotkaniu towarzyszył moderator – Pan Mariusz Wachowicz.

Rekomendacje wypracowane podczas spotkania zostały przeanalizowane przez zespół złożony z pracowników biura, Zarządu oraz Rady LGD. Zostały one pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone uchwałą Zarządu oraz przekazane do realizacji poszczególnym organom LGD. Ich realizacja oraz efekty wdrożenia będą elementem oceny kolejnej ewaluacji wewnętrznej.