Cyfrowy Augustów

10 lutego 2020 r. została podpisana umowa przez Urząd Miasta Augustów na realizację projektu pn. „ Cyfrowy Augustów” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

W ramach projektu powstanie aplikacja mobilna w obszarze edukacji ekologicznej i turystyki. Jej wdrożenie, a także przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje cyfrowe osób po 50 r. ż. będzie przyczyniało się zmniejszeniu barier informacyjnych i zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, wzrośnie liczba osób korzystających z usług online. Aplikacja dodatkowo umożliwi wykorzystanie nabytych umiejętności oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, ułatwi wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się poprzez stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia kulturalnego i społecznego Augustowa.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 94 710,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 80 503,50 zł.

Aplikacja „Augustów” będzie dostępna do pobrania w Google Play i App Store.

Szkolenie dla beneficjentów

27 stycznia 2020r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskali niezbędną wiedzę o możliwościach pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania skierowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz działania wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie organizowania społeczności lokalnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Po części teoretycznej przyszedł czas na warsztat praktyczny. Uczestnicy wspólnie przeanalizowali dokumenty aplikacyjne wniosku o dofinansowanie. Zapoznali się ze sposobem ich wypełniania oraz działaniem aplikacji GWA.

W trakcie szkolenia przeprowadzono również konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR.

Warsztat refleksyjny

3 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu LOGOS w Augustowie odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Kanał Augustowski.

Warsztat przeprowadzono zgodnie z wytycznymi MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone przez biuro LGD pochodzące z monitoringu realizacji strategii, informacje pozyskane od Samorządu Województwa Podlaskiego na temat funkcjonowania LGD, opinie ekspertów, informacje z gmin na temat sytuacji społeczno-gospodarczej, a także wyniki z przeprowadzonych ankiet internetowych oraz od beneficjentów.

W warsztacie wzięli udział członkowie Zarządu, członkowie Rady i pracownicy biura. Spotkaniu towarzyszył moderator – Pan Mariusz Wachowicz.

Rekomendacje wypracowane podczas spotkania zostały przeanalizowane przez zespół złożony z pracowników biura, Zarządu oraz Rady LGD. Zostały one pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone uchwałą Zarządu oraz przekazane do realizacji poszczególnym organom LGD. Ich realizacja oraz efekty wdrożenia będą elementem oceny kolejnej ewaluacji wewnętrznej.