Cyfrowy Augustów

10 lutego 2020 r. została podpisana umowa przez Urząd Miasta Augustów na realizację projektu pn. „ Cyfrowy Augustów” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

W ramach projektu powstanie aplikacja mobilna w obszarze edukacji ekologicznej i turystyki. Jej wdrożenie, a także przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje cyfrowe osób po 50 r. ż. będzie przyczyniało się zmniejszeniu barier informacyjnych i zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, wzrośnie liczba osób korzystających z usług online. Aplikacja dodatkowo umożliwi wykorzystanie nabytych umiejętności oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, ułatwi wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się poprzez stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia kulturalnego i społecznego Augustowa.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 94 710,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 80 503,50 zł.

Aplikacja „Augustów” będzie dostępna do pobrania w Google Play i App Store.