Aktualności

Dotyczy Naboru nr 13/2018

W dniu 14 czerwca 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 13/2018 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 15.06.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów:

  • nr 11/2018 

na operacje z zakresu Społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  • nr 12/2018 na operacje z zakresu Dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 13.06.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów:

  • nr 10/2018 na operacje z zakresu OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • nr 9/2018 na operacje z zakresu Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy Naboru nr 8/2018

W dniu 12 czerwca 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 8/2018 Ochrona bioróżnorodności i klimatu. Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

KOMUNIKAT dotyczący naboru Nr 14/2018

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 4 – Wykaz dopuszczalnych stawek dla usług i towarów dla typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Załącznik:

Zał. nr 4- Wykaz dopuszczalnych stawek dla typu projektu nr 4 ( pobierz)

Wyjazd studyjny „Lepszy przykład niż wykład”

          W dniach  15 – 18 maja 2018 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” wzięło udział w wyjeździe studyjnym do zaprzyjaźnionego LGD Stolem w Lipuszu na Kaszubach.  Jego celem była wymiana doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w zakresie RLKS w województwie pomorskim. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele lokalnej społeczności, tj. przedstawiciele Zarządu, członkowie Rady, członkowie Stowarzyszenia, pracownicy biura oraz mieszkańcy z terenu objętego LSR.

               W Lipuszu grupa spotkała się z przedstawicielami LGD Stolem, zapoznała się z genezą powstania stowarzyszenia oraz realizowanymi projektami, a w trakcie szkolenia zdobyła wiedzę i pomysły do lepszej realizacji LSR. Kolejnym elementem wyjazdu było spotkanie z beneficjentami LGD Stolem, gdzie uczestnicy poznali technikę wypieku chleba, zdobienia tradycyjnych wzorów kultury kaszubskiej. Zwiedzili również Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, Centrum Promocji i Edukacji Regionu w Szymbarku, Kalwarię Wielewską. 

 

               Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Lokalnej Grupy Działania Stolem oraz wszystkim uczestnikom wyjazdu za udział. Mamy nadzieję, że zainspiruje on do podejmowania podobnych działań na naszym obszarze.

Został ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Społecznego TYP 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej , TYP 7 –  Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS  i  TYP 10 –  Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Został ogłoszony Nabór wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych, TYP 7 – Projekty dotyczące Dziedzictwa Kulturowego oraz TYP 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej. 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: