Aktualności

Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.03.2022r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2022 na operacje z zakresu typ projektu 6 – Program Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Komunikat Nr 1 do naboru 3/2022

Komunikat Nr 1 do naboru 3/2022

dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ:

Załącznik nr 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia

Wprowadzona zmiana dotyczy Rozdziału VI. Finanse (str. 25)

Błędny zapis:

Ogólna pula środków wynosi : 363 000,00 PLN

Poprawny zapis:

Ogólna pula środków wynosi : 361 811,95 PLN

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik:

Nowy załącznik 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 08.03.2022r.

Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków    <pobierz plik>

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia publikacji komunikatu, tj. 8.03.2022 r.

 

 

Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 01.03.2022r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2022 na operacje z zakresu typ projektu 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Komunikat Nr 2 do naboru 1/2022 dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków

Komunikat Nr 2 do naboru 1/2022 dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków

 typ projektu 6- Programy Aktywności Lokalnej

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/22

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 1/2022 w ramach przedsięwzięcia 1.1.2: Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy na operacje realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego ,  typ projektu 6- Programy Aktywności Lokalnej

 został wydłużony do:

– 10.03.2022 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS),

11.03.2022r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji papierowej w biurze LGD.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 1/2022:

 1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

zmianie ulega termin do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 10.03.2022 r.

W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w :

pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:

Było :

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 14.02.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 28.02.2022 r. do godziny 15:00

Jest:
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 14.02.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 10.03.2022r. do godziny 15:00

pkt. III Sposób składania wniosków o dofinansowanie, który otrzymuje brzmienie:

Było :

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu wersji instalacyjnej, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski:

 • 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.
 • 1 egzemplarz załącznika do wniosku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
 • 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie
 • 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD),
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów
   w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
   z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku.
  ( załącznik nr 18 do ogłoszenia.)

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 15.02.2022 r. do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 28.02.2022 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 01.03.2022 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

Jest :

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu wersji instalacyjnej, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski:

 • 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.
 • 1 egzemplarz załącznika do wniosku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
 • 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie
 • 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD),
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów
   w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
   z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku.
  ( załącznik nr 18 do ogłoszenia.)

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 11.03.2022 r. do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 10.03.2022 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 11.03.2022 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

 1. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Warunki Udzielania Wsparcia

 dokonano analogicznej zmiany terminu do którego można składać wnioski.

 
Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie i załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 1/2022:
Do pobrania: Aktualny załącznik

Zał. 1 Warunki Udzielenia Wsparcia (obowiązuje od 25.02.2022r.) 

Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków   <pobierz plik> 

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  publikacji komunikatu, tj. 25.02.2022 r.

 

Komunikat Nr 1 do naboru 1/2022 dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ:

Załącznik nr 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia

Zmiany dotyczą zapisów w:

V.3.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków (str.49)

Błędny zapis :

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 28.04.2020r., tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021r.

Poprawny zapis:

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 28.01.2022r., tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023r.

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik:

Załącznik 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 15.02.2022r.

 

 

 

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego:Typ 6 – Programy Aktywności Lokalnej oraz  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :Typ 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Komunikat Nr 1 do naboru 13/2021

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD. tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).

Zapisy OWU uległy zmianie w następującym zakresie:

– doprecyzowano informację w zakresie obniżenia kosztów pośrednich w przypadku, gdy z przyczyn zawinionych przez Beneficjenta mimo dwukrotnego przeprowadzenia czynności kontrolnych, brak było możliwości potwierdzenia realizacji wsparcia na rzecz uczestników projektu. 

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany są związane z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 245/4431/2022 z dnia 05.01.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz załączników obowiązuje od 5stycznia 2022 r.

Do pobrania: Aktualny załącznik

Zał. 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS (obowiązuje od 5stycznia 2022 r.)