Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu, TYP 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego i TYP 9 – Rewitalizacja małej skali .

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Szkolenie Rady, Zarządu  i pracowników biura

W dniach 6, 7 i 16 grudnia 2019r.  członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz pracownicy biura wzbogacili się o pakiet wiedzy z dziedziny wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, oceny wniosków oraz monitoringu i ewaluacji. Firma Omikron, która przygotowała szkolenia i przeprowadziła je z największą starannością  w Sali APK przy Rynku Zygmunta Augusta w pełni sprostała wymaganiom. Każdy uczestnik szkolenia mógł teorię wcielić w praktykę i dzięki tak zorganizowanemu szkoleniu wiedza stała się bardziej przyswajalna. Wszelkie niejasności co do procedur wypełniania dokumentacji, potrzebnej podczas oceny wniosków zostały szczegółowo objaśnione. Zarówno pracownicy biura jak i członkowie Rady dzięki szkoleniu są gotowi do kolejnych ocen wniosków beneficjentów w nowym roku.

Szkolenia dla beneficjentów

17 i 27 grudnia 2019 roku odbyły się szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” przeprowadzone przez wieloletniego specjalistę w dziedzinie LGD i funduszy unijnych.

            Uczestnicy zostali zapoznani z materiałem dotyczącym Programów Aktywności Lokalnej oraz działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

            Uczestnicy nabyli niezbędną wiedzę, jak też praktyczne umiejętności wypełniania dokumentacji konkursowej. Podczas zajęć wspólnie zastanawiali się nad sposobem wypełniania przykładowego wniosku. Burzliwe rozmowy nie ustawały nawet podczas przerw kawowych. Intensywna prace dotycząca produktu lokalnego została też przeprowadzona w Nettcie Drugiej, gdzie członkinie  Koła Gospodyń Wiejskich omówiły wszelkie nurtujące w tej dziedzinie kwestie z Prezesem LGD – Kanał Augustowski – Bogdanem Dyjukiem.  

            Choć nabór w wyżej wymienionych konkursach zostanie ogłoszony w roku 2020 dajemy możliwość i czas naszym potencjalnym beneficjentom na kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz dopracowywanie pomysłów, a także czas na konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie.

Wiceminister sportu i turystyki Białorusi z wizytą w Augustowie

W czwartek 12 grudnia burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk spotkał się z delegacją z Białorusi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obwodów grodzieńskiego, witebskiego i mińskiego na czele z wiceministrem Sportu i Turystyki Republiki Białorusi Michałem Portnoyem. Wizyta dotyczyła współpracy w obszarze turystyki z Białorusią.

 

Jednym z priorytetów współpracy Augustowa z innymi miastami czy regionami jest współpraca z Białorusią. Samorząd Augustowa ma podpisane umowy intencyjne o nawiązaniu kontaktów partnerskich z Grodnem i Słonimem w obwodzie grodzieńskim, w tym roku nawiązana została współpraca z Brasławiem (obwód witebski).

 

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o wykorzystywaniu położenia i walorów turystycznych przez Augustów, planach związanych z promocją Kanału Augustowskiego na następne lata, o możliwych do realizacji projektach transgranicznych w następnej perspektywie finansowej.

 

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk przedstawił podejmowane przez urząd działania promujące atrakcje i produkty turystyczne. Omówił również podjęte kroki związane z rozwojem gospodarczym miasta i pozyskiwaniem inwestorów.

 

Wg oceny Ministra Portnoya – współpraca transgraniczna jest efektywna i przynosi wymierne korzyści obu stronom. Nawiązane są dobre relacje pomiędzy stroną polską a białoruską. Wizyta przedstawicieli rejonów w Augustowie oraz w woj. podlaskim ma pokazać jak polskie samorządy i firmy wykorzystują posiadany potencjał turystyczny, aby móc wykorzystać to do rozwoju turystyki na Białorusi.

 

Wizyta była zorganizowana przez LGD „Kanał Augustowski” we współpracy z biurem UNDP w Mińsku.

Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego

Podczas dwudniowej konferencji rozpoczętej 5 listopada w Augustowie dyskutowano o inicjatywie wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkanie odbyło się w 180. rocznicę otwarcia żeglugi na Kanale.

 

Kanał Augustowski jest transgranicznym zabytkiem budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Budowę rozpoczęto w 1824 roku, która przerwana została wybuchem powstania listopadowego. Ostatecznie budowę ukończono w 1838 roku. Wybudowanie jednej śluzy zajmowało około dwóch lat, a w pracach brało udział od 5 do 7 tysięcy osób. Pierwszy wniosek o wpisanie Kanału  na Listę UNESCO złożono w 2006 roku, który został zawieszony w 2011 roku.

 

– Zachowanie dziedzictwa Kanału Augustowskiego dla przyszłych pokoleń jest naszą koniecznością – powiedział burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. – Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie istotnym etapem podjęcia ostatecznej decyzji o wpisaniu Kanału na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – dodał.

 

Jednym z ważniejszych postulatów zgłoszonych podczas konferencji było wprowadzenie „Programu dla Kanału Augustowskiego” do strategicznych dokumentów województwa podlaskiego.

 

Uczestnicy spotkania w czasie drugiego dnia w Grodnie omówili założenia wspólnego dokumentu związanego z podjęciem wieloobszarowych działań na rzecz wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Postulaty wyrażone w dokumencie dotyczyły postępowania o wznowienie wniosku, podjęcia zintensyfikowanych działań na rzecz ochrony przyrodniczej i kulturowej wspierającej dziedzictwo Polski i Białorusi.

 

W spotkaniu udział wzięli Jerzy Wcisła – Senator RP, Ałła Fiodorowa – Konsul Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku, przedstawiciele ambasady polskiej w Mińsku, przedstawiciele władz z obwodu grodzieńskiego, Wiesława Burnos i Marek Malinowski – członkowie Zarządu Województwa, Starosta Augustowski, Burmistrz Lipska i Wójtowie powiatu augustowskiego a także przedstawiciele branży turystycznej m.in. PIT, AOT.

 

Organizatorem konferencji było Miasto Augustów we współpracy z samorządami powiatu augustowskiego oraz LGD „Kanał Augustowski”. Konferencja odbyła się pod Patronatem honorowym prof. Magdaleny Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz JE Władimira Czuszewa – Ambasadora Białorusi w Polsce.

 

Kazimierz Dolny  09.10.2019r.

W dniach 9-11 października 2019 przedstawiciele LGD – Kanał Augustowski uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do LGD Zielony Pierścień. Trzydniowy wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń, poznanie lokalnych tradycji, historii, kultury regionu, a także doświadczeń w zakresie współpracy wielu podmiotów na rzecz społeczności lokalnej. Zapoznano się ze sposobem realizacji LSR w LGD Zielony Pierścień, a także prowadzonymi działaniami informacyjno – promocyjnymi.

Uczestnicy spędzili czas na intensywnym zdobywaniu wiedzy, warsztatach, spotkaniach z lokalnymi twórcami. Wzięli udział w szkoleniu z dobrych praktyk. Podczas spotkania zostały zaprezentowane osiągnięcia LGD Zielony Pierścień oraz zrealizowane zadania w ramach LSR. Podczas części warsztatowej uczestnicy mogli zapoznać się z osiągnięciami w dziedzinie kultury, kultywowania tradycji oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, jak też osiągnięciami dotyczącymi produktu lokalnego i jego certyfikowaniu.