Omikron – aplikacja wspomagająca ocenę wniosków i ułatwiającą pracę Rady.

8 lutego 2017r. Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” oraz pracownicy biura LGD zostali zapoznani z aplikacją firmy Omikron wspomagającą ocenę wniosków i ułatwiającą pracę Rady. Elektroniczna aplikacja internetowa wspomaga działanie LGD w zakresie zarówno rejestracji wniosków o dofinansowanie (przez biuro LGD) jak i oceny wniosków (przez Członków Rady).
Korzystanie z aplikacji Omikron zaoszczędza czas Rady przebywania na posiedzeniach, oszczędza papier oraz wpływa na szybszą wymianę informacji Rada-Biuro. Radni mogą zapoznać się z dokumentami wniosków w każdej dowolnej chwili. Aplikacja daje również możliwości generowania raportów, list zbiorczych, a zarazem pilnuje terminowości wykonanych prac. Dzięki szkoleniu wdrażającemu system w Naszym Stowarzyszeniu już w najbliższym czasie będzie możliwe wykorzystanie go w praktyce.

Szkolenie z zakresu zapewnienia większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego objętych realizacją LSR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zaprasza na szkolenie z zakresu zapewnienia większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego objętych realizacją LSR

Tematy szkolenia:

  • Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
  • Dofinansowanie miejsc wychowania przedszkolnego
  • Wyposażenie w sprzęt TIK szkół i placówek systemu oświaty
  • Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. w godzinach od 9.00 do 12.00,

           w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla podmiotów z obszaru realizacji LSR lub realizujących projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: organy prowadzące lub planujące założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, lub inne formy wychowania przedszkolnego, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły / placówki funkcjonujące w systemie oświaty, instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Program spotkania

Godzina Temat
9.00 – 9.15 rejestracja uczestników 
9.15 – 9.45 Wprowadzenie do spotkania, źródła informacji o Europejskim Funduszu Społecznym                 i podstawowych elementach jego wdrażania.
9.45 – 10.45 przerwa
10.45 – 11.00 Omówienie zakresu możliwości uzyskania dofinansowania na „Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej” oraz „Dofinansowanie miejsc wychowania przedszkolnego”. Omówienie zasad naboru wniosków.
11.00 – 12.00 Omówienie zakresu możliwości uzyskania dofinansowania na „Wyposażenie                               w sprzęt TIK szkół i placówek systemu oświaty” oraz „Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”. Omówienie zasad naboru wniosków. Pytania od uczestników spotkania.

Po szkoleniu możliwe będą konsultacje indywidualne.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 643 11 44

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski

„Lokalna Grupa Działania Augustów,                26 stycznia 2017r. – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału Członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2017r. (czwartek) godz.12.00 w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie.

Porządek obrad:

I. Otwarcie zebrania.
II. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Przedstawienie zmian w LSR i załącznikach – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
V. Przedstawienie zmian w procedurach LSR – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
VI. Przedstawienie zmian w statucie – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
VII. Wybór nowego członka zarządu – podjęcie uchwały.
VIII. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
IX. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Elżbieta Pszczoła
Prezes Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania

Projekty zmian w następujących dokumentach:

 

 

 

 

Dwudniowe szkolenie Rady z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania za nami.

W dniach 23-24 styczeń 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zostali przeszkoleni z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Przez dwa dni, pod czujnym okiem wykładowcy Pana Jarosława Rżanego przyswajali wiedzę dotyczącą procedur dokonywania oceny wniosków do dofinansowania. Po teorii nadszedł czas na praktykę –  w sposób warsztatowy, na podstawie przykładowego wniosku członkowie rady dokonywali oceny, jednocześnie wyjaśniając wszelkie wątpliwości jakie wynikły w trakcie przykładowej oceny. Szkolenie było finansowane ze środków EFS w ramach Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Członkowie Rady podczas przerw kawowych i obiadowych mieli czas na wymianę swoich doświadczeń oraz rozmowę dotyczącą funkcjonowania LGD, oraz pomysłów na dalsze działania. Szkolenie to nie tylko czas wzmożonej nauki i podnoszenia kwalifikacji członków stowarzyszenia, ale też czas spotkania i przedstawienia swoich przemyśleń dotyczących dalszego rozwoju LGD.     

Spotkania informacyjne dla przyszłych Beneficjentów.

Pracownicy Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” spotkali się  z mieszkańcami obszaru LSR.  W dniach 6-8 grudnia 2016r., podczas otwartych spotkań społeczność lokalna została poinformowana o zaplanowanych działaniach oraz możliwościach pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spotkania skierowane były w szczególności do mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, przedstawicieli instytucji kultury oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru LGD – Kanał Augustowski. Spotkania zostały zorganizowane  z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji. Sale, które zostały wybrane na spotkania były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych a wyświetlana prezentacja została przedstawiona z największą starannością doboru wypowiedzi tak, by treści przekazu były łatwe do zrozumienia i uniwersalne w odbiorze. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani jak przestrzegać zasad równości szans kobiet i mężczyzn realizując projekty UE.  Mieszkańcy mieli możliwość skonsultowania pomysłów na własne projekty i sprawdzenia czy spełniają one kryteria zgodności z LSR. Spotkania były owocne w spostrzeżenia mieszkańców dotyczące realizacji LSR, a słuszne uwagi płynące z ust i serc zebranych z pewnością pozwolą na lepsze wdrażanie zaplanowanych przedsięwzięć w życie. Wszelkie uwagi i wątpliwości mieszkańców LGD, w najbliższym czasie zostaną przedstawione odpowiednim Departamentom. Pracownicy Biura LGD przypomnieli również o możliwości skorzystania z indywidualnych porad dotyczących przygotowania i aplikowania wniosków.

Szkolenie Członków Zarządu i pracowników biura z zasad wdrażania LSR

Zarząd i pracownicy biura zebrali się 21 listopada 2016r. w sali konferencyjnej Hotelu Logos w Augustowie w celu szkolenia z Zasad wdrażania LSR.

Szkolenie przeprowadzone przez Pana Jarosława Rżanego miało na celu usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022; m.in. głównych obowiązków wynikających z umowy ramowej oraz podstaw prawnych związanych z RLKS.

Analiza wartości wskaźników i zmian w interpretacji wytycznych wywołały żywą dyskusję wśród zgromadzonych osób. Skutkiem tych rozmów będą konsultacje społeczne, które odbędą się podczas spotkań otwartych z mieszkańcami gminy Płaska, gminy Augustów oraz miasta Augustów

szkolenie_lrs

Szkolenie pracowników biura z zasad udzielania doradztwa

Dnia 15 listopada w biurze LGD odbyło się szkolenie dla pracowników biura z zakresu zasad udzielania doradztwa wnioskodawcom.  

W oparciu o umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 zawartą z Województwem Podlaskim Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” prowadzi  bezpłatne usługi informacyjne i doradcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pracownicy biura zostali zapoznani między innymi z podstawami metod i technik doradczych, regułami prowadzenia rozmowy, etapami rozmowy doradczej oraz indywidualnym podejściem do beneficjenta. Szkolenie wpłynie na podniesienie jakości usług doradczych.

Niebawem zostaną przeprowadzone otwarte spotkania z mieszkańcami gminy Płaska, gminy Augustowa oraz miasta Augustów, na których przedstawimy podstawowe zagadnienia związane z wdrażaniem  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz funduszami EFS i EFRR.

szkolenie_biura