ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

dotyczący realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który stanowi uzupełnienie monitoringu (ewaluacji wewnętrznej) Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Warsztat ma na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w roku 2018.

Warsztat odbędzie się dnia 26 lutego 2019r. (wtorek), o godz. 13.00 w Sali Augustowskich Placówek Kultury, przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9; 16-300 Augustów.

 Będziemy podejmować dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, ale będziemy również wdzięczni za uczestnictwo pozostałych członków Stowarzyszenia oraz naszych wnioskodawców. Im bardziej reprezentatywne będzie nasze grono, tym owocniejsze będą wnioski z warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!