Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” przeprowadziło kolejne szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR zgodnie z Planem Komunikacji ze społecznością lokalną.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” przeprowadziło kolejne szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR zgodnie  z Planem Komunikacji ze społecznością lokalną.

            W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów miedzy innymi z zakresu:

 • „Ochrony bioróżnorodności i klimatu”
 • „Projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego”
 • „Projektów z zakresu infrastruktury społecznej”
 • „Projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych”

w dniach 23 marca 2017r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie oraz 24 marca 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zainteresowani beneficjenci uzyskali informacje związane z trybem  i procedurą naborów wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

            Prowadzący Szkolenie omówił podstawowe zasady wypełniania wniosków o wsparcie oraz zagadnienia dotyczące kryteriów wyboru jak też kosztów kwalifikowalnych w/w konkursów.

            Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyjaśniania nurtujących ich wątpliwości związanych z tematyką Szkolenia.

            Jednocześnie zachęcamy państwa do bezpośrednich indywidualnych  konsultacji i doradztwa prowadzonego przez pracowników Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w biurze LGD ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)  w Augustowie.

22.03.2017r. (środa) – Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski

Augustów 09.03.2017r.

 

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 22.03.2017r. (środa), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie zmian w LSR i załącznikach – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
  5. Przedstawienie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
  6. Przedstawienie zmian w statucie – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
  7. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
  8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Elżbieta Pszczoła

Prezes Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Projekty zmian w następujących dokumentach:

Wszelkie uwagi prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl  do dnia 21 marca 2017 r.

24 lutego br. odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LSR.

24 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LSR w zakresie trybu oraz procedury naboru wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Przedsięwzięcie 1.1.1. – „Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia” realizowane w ramach Planu Komunikacji ze społecznością lokalną.
Podczas pierwszej części szkolenia omówiono zakres możliwości uzyskania dofinansowania na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz dofinansowanie miejsc wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnościami. W drugiej części przedstawiono możliwość uzyskania dofinansowania na wyposażenie w sprzęt TIK małych szkół i placówek systemu oświaty do 100 uczniów oraz wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. Podczas obu części zaprezentowano zasady naboru wniosków, a także przedmiot wsparcia, grupy docelowe, kategorie kosztów, wskaźniki produktu i rezultatu, warunki udzielania wsparcia a także najczęściej popełniane błędy.
Szkolenie z zakresu zapewnienia większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego objętych realizacją LSR cieszyło się dużym zainteresowaniem w szczególności przedstawicieli organów prowadzących lub planujących założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
Po zakończonym szkoleniu przeprowadzono indywidualne konsultacje dotyczące wypełniania wniosku. Uczestnicy mogli rozwiać wszystkie dręczące ich wątpliwości a także przygotować się do zbliżającego się ogłoszenia konkursu.