Pierwsze nabory za nami a już przygotowujemy się do kolejnych!

            29 i 30 czerwca 2017 roku odbyły się szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski przeprowadzone przez osobę z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie LGD.

            29 czerwca 2017 w Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej uczestnicy zostali zapoznani z materiałem dotyczącym usług reintegracji społeczno-zawodowej skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS. Kolejnego dnia – tj. 30 czerwca 2017r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie zostały omówione działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przezywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

            Uczestnicy szkolenia w większości związani z instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej nabyli niezbędną wiedzę, jak też praktyczne umiejętności wypełniania dokumentacji konkursowej. Podczas zajęć wspólnie zastanawiali się nad sposobem wypełniania przykładowego wniosku. Rozmowy na temat pomysłów tworzenia i realizacji projektów nie ustawały nawet podczas przerw kawowych.

            Choć nabór w wyżej wymienionych konkursach zostanie ogłoszony w roku 2018 dajemy możliwość i czas naszym potencjalnym beneficjentom na kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz dopracowywanie pomysłów a także czas na konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie.