Komunikat Nr 1 do naboru 2/2021

Komunikat Nr 1 do naboru 2/2021

dotyczący zmian w Warunkach Udzielania Wsparcia stanowiących zał. 1 do naboru 2/2021- z zakresu typu projektu nr 10 -Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

W związku z dokonaną aktualizacją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021r.  zmianie ulegają zapisy dotyczące Warunków udzielania wsparcia, tj.:

Było:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały Nr 202/3449/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1,

Jest:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1.

Aktualny załącznik:

Zal.-1-Warunki-udzielenia-wsparcia ( aktualny od dnia 7.07.2021)

Nowy załącznik 1 –Warunki udzielania wsparcia obowiązuje od 07.07.2021r.