Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 28.07.2021 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2021 na operacje z zakresu typ projektu 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.