NABÓR nr 7/2017 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 7/2017

w ramach

 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

 

Cel ogólny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia


Cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

 

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia

 

na operacje z zakresu: typ projektu 4  

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

w ramach

Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-049/17

I.        Termin składania wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 24.11.2017 r. od godziny 8.00
 • Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 8.12.2017 r. do godziny 15.00

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to czerwiec 2018 r

 

II.      Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16 – 300 Augustów

 

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 24.11.2017 r. (od godz. 8:00) do 08.12.2017 r. do godziny 15:00  (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana. 

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD – Kanał Augustowski w terminie od 24.11.2017 r. od godziny 8:00 do 09.12.2017 r. do godziny 15:00:

 • 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.
 • 1 egzemplarz załącznika do wniosku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 • 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie
 • 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD)
 • Oświadczenia o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 09.12.2017 r. do godz. 15:00.

 

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 08.12.2017 r. po godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 09.12.2017 r. po godz. 15:00 nie będą podlegały ocenie.

 

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia, cel szczegółowy 1.1 Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

 

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 4 Zapewniające większą dostępność wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

4a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;

4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

 

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach (załącznik nr 14 do niniejszego ogłoszenia).

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1)      są zgodne z LSR;

2)      zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3)      są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:

Wstępna ocena wniosku

 1. Zgodność z LSR w tym z Programem,
 2. B. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum  11,80

 

 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część B oceny).

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

VI.    Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  458.000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 480.900,00 PLN

 

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego: – minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

 

Inne limity zawarte w LSR – maksymalna wartość dofinansowania:

dla typów projektów 4a, 4b – 390.000,00 PLN

dla typów projektów 4c – 68.000,00 PLN

 

VII.  Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załączniki:

 1. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu 4
 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
 3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 – typ projektu nr 4
 4. Wykaz dopuszczalnych stawek dla typu projektu nr 4
 5. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
 6. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem Zał.
 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
 8. Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014
 9. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020
 10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS
 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 13. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020
 14. Procedury Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski
 15. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 16. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 17. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
 18. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
 19. Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku
 20. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022

 

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dostępna na stronie: https://lgd-kanal.augustow.pl/strategia-rozwoju-lokalnego/  
 • Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania zawarty w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

VIII.       Inne ważne informacje

·             Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

 

·     Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w  Procedurach LGD stanowiących załącznik 14 do niniejszego ogłoszenia.

 

·     Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: 87 643 11 44
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych