NABÓR nr 14/2018 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 14/2018

w ramach

 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Cel ogólny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia

Cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia

na operacje z zakresu: typ projektu 4  

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

w ramach

Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-041/18

 

I.        Termin składania wniosków:

–  Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 11.06.2018 r. od godziny 8.00

–  Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):25.06.2018 r. do godziny 15.00

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to czerwiec 2018 r

II.      Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16 – 300 Augustów

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 11.06.2018 r. (od godz. 8:00) do 25.06.2018 r. do godziny 15:00  (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana. 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski:

 • 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.
 • 1 egzemplarz załącznika do wniosku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
 • 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie
 • 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD),
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów
   w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
   z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku.
  ( załącznik nr 17 do ogłoszenia.)

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 26.06.2018 r. do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 25.06.2018 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 26.06.2018 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia, cel szczegółowy 1.1 Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 4 Zapewniające większą dostępność wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

4a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;

4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach (załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia).

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1)      są zgodne z LSR;

2)      zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3)      są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum  11,80

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VI.    Finanse

Ogólna pula środków wynosi  : 370 424,45 PLN

VII.  Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załączniki:

Zał. 1 Warunki Udzielenia Wsparcia

Zał. 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych EFS

Zał. 3 Karta Oceny wniosku i wyboru operacji

Zał. 4 Wykaz stawek  (nieaktualny)

Zał. 4 Wykaz stawek (aktualny)

Zał. 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD typ 7

Zał. 6 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

Zał. 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Zał. 8 Wzor wniosku o nadanie uprawnien do SL2014

Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanie typ 4

Zał.10-Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Zał. 11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Zał. 12 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 13 Procedury LGD

Zał. 14 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi)- państwowe jednostki budżetowe

Zał. 15 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Zał. 16 Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie

Zał. 17 Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Zał. 18 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działanie 9.1 – typ projektu nr 4

Zał. 19 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022

Zał. 20 Informacje dot. uzyskania kwalifikacji

Zał. 21Szczegółowe wytyczne do typu 4

 

 

 

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dostępna na stronie: https://lgd-kanal.augustow.pl/strategia-rozwoju-lokalnego/

Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

VIII.       Inne ważne informacje

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

 Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).

2.  Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3.W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.  Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

·     Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski
ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: 87 643 11 44
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

 

[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych