Nabór 2/2021 – Typ 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2021

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych0 obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
Cel szczegółowy 1.1:

 Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej
Przedsięwzięcie 1.1.2:
Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy

na operacje z zakresu: typ projektu 10- Działania skierowane do rodzin,
w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-017/21

I.         Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 12.07.2021 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 26.07.2021 r. do godziny 15:00

II.      Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Nowomiejska 41 (I piętro sala nr 2)

16-300 Augustów

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu wersji instalacyjnej, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 12.07.2021 r.  godz. 8:00 do 26.07.2021 r. do godziny 15:00.  Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski:

 • 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (3 oryginał lub oryginał i dwie kopie) wraz z załącznikami, tj.
 • 1 egzemplarz załącznika do wniosku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
 • 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie
 • 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD),
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów
   w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
   z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku.
  ( załącznik nr 17 do ogłoszenia.)

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 27.07.2021 r. do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 26.07.2021 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 27.07.2021 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

IV.   Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych
i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.      Warunki udzielenia wsparcia 

 • Zakres tematyczny

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, przedsięwzięcie 1.1.2 Przedsięwzięcie Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 10 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

 • Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

-jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,

– partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,

– instytucje pomocy i integracji społecznej,

-publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,

– jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

– podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „ Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1, tj.: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

10a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m. in. ogniska środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.

10b) Wsparcie rodziny w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze

 i specjalistyczne, pomoc prawna, grupy wsparcia lub grupy samopomocowe.

 • Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia).

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1)  są zgodne z LSR;

2)  zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3)  są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 11,80 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VI.   Finanse

 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
 • Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych
 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 758 037,95 PLN

VII.Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załączniki:

Zał. 1 Warunki udzielenia wsparcia ( aktualny od dnia 7.07.2021)

Zał. 1 Warunki udzielenia wsparcia (wersja archiwalna)

Zał. 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych

Zał. 3 Karta oceny wniosku i wybór operacji

Zał. 4 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

Zał. 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.

Zał.  6 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem obowiązuje od 06.08.2021r.

Zał. 6 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

Zał. 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Zał. 8 Wniosek o nadanie zmianę SL2014

Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu EFS

Zał. 10 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych

Zał. 11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Zał. 12 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 13 Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

Zał. 14 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi państwowe jednostki budżetowe

Zał. 15 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Zał. 16 Potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie

Zał. 17 Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Zał. 18 Lista warunków udzielania wsparcia

Zał. 19 Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022

Zał. 20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Zał. 21 Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów

 

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dostępna na stronie: https://lgd-kanal.augustow.pl/strategia-rozwoju-lokalnego/ 

Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

VIII.       Inne ważne informacje

 • Ochrona danych osobowych

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

 •  Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).

 • Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
ul. Nowomiejska 41 (I piętro sala nr 2)
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: 669 693 280
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.