INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej,  o której mowa  w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378 z późn. zm.) tj. Operacje własne LGD; w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu 3 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie może być udzielone LGD pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Zakres tematyczny:

Cel ogólny 1 – Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia.

Cel szczegółowy 1.2 – Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem obszaru LGD.

Przedsięwzięcie 1.2.1 – Wzmocnienie przedsiębiorczości (w tym innowacji).

Działanie 9.1 – Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski – Typ Wnioskodawcy
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do lokalnej grupy działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2016 – 2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.:
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
– indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu,
– dotację inwestycyjną,
– wsparcie pomostowe:
• finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych);
• specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/ wdrażania działań innowacyjnych).
Planowane wsparcie obejmuje m. in. Wypłatę dotacji inwestycyjnej osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej (w szczególności osobom pozostającym bez pracy).

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 585.000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:
– minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski https://lgd-kanal.augustow.pl/procedury/

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1)  są zgodne z LSR;

2)  zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3)  są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 11,80 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji.

Termin  i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

od 10 listopada 2020r. do 9 grudnia 2020r. w godzinach pracy Biura LGD.

Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów.

Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji należy dokonać w formie papierowej bezpośrednio w biurze LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 30 dni od ogłoszenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy dokonać na formularzu zgłoszenia (w dwóch egzemplarzach) – załącznik nr 1 udostępniony wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD.

Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia:

ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów;

pod adresem e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl;

oraz pod numerem telefonu: 669 693 280.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej.

WAŻNE
W trosce o zdrowie Państwa i pracowników biura LGD oraz zgodnie z zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw z pracownikami biura mailowo pod adresem biuro@lgd-kanal.augustow.pl lub telefonicznie pod nr 669 693 280.

W sprawach wymagających koniecznego kontaktu z pracownikiem biura Stowarzyszenia prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne.