Dnia 13.02.2018r. w Augustowskich Placówkach Kultury w Augustowie odbył się warsztat refleksyjny.

            Dnia 13.02.2018r. w Augustowskich Placówkach Kultury w Augustowie odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Kanał Augustowski.

            Warsztat przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

            Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone przez biuro LGD pochodzące z monitoringu realizacji strategii, informacje pozyskane od Samorządu Województwa Podlaskiego na temat funkcjonowania LGD, opinie ekspertów, informacje z gmin na temat sytuacji społeczno-gospodarczej, a także wyniki
 z przeprowadzonych ankiet internetowych oraz od beneficjentów.

            W warsztacie wzięli udział członkowie Zarządu, członkowie Rady i pracownicy biura. Spotkaniu towarzyszył Moderator – Pan Mariusz Wachowicz.

Rekomendacje wypracowane podczas spotkania zostały przeanalizowane przez zespół złożony z pracowników biura, Zarządu oraz Rady LGD. Zostały pozytywnie zaopiniowane
i  zatwierdzone uchwałą Zarządu oraz przekazane do realizacji poszczególnym organom LGD. Ich realizacja oraz efekty wdrożenia będą elementem oceny w kolejnej ewaluacji wewnętrznej.