Warsztat refleksyjny

3 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu LOGOS w Augustowie odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Kanał Augustowski.

Warsztat przeprowadzono zgodnie z wytycznymi MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone przez biuro LGD pochodzące z monitoringu realizacji strategii, informacje pozyskane od Samorządu Województwa Podlaskiego na temat funkcjonowania LGD, opinie ekspertów, informacje z gmin na temat sytuacji społeczno-gospodarczej, a także wyniki z przeprowadzonych ankiet internetowych oraz od beneficjentów.

W warsztacie wzięli udział członkowie Zarządu, członkowie Rady i pracownicy biura. Spotkaniu towarzyszył moderator – Pan Mariusz Wachowicz.

Rekomendacje wypracowane podczas spotkania zostały przeanalizowane przez zespół złożony z pracowników biura, Zarządu oraz Rady LGD. Zostały one pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone uchwałą Zarządu oraz przekazane do realizacji poszczególnym organom LGD. Ich realizacja oraz efekty wdrożenia będą elementem oceny kolejnej ewaluacji wewnętrznej.