Wyniki Naboru nr 3/2017 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

18 lipca 2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 3/2017 z EFRR, TYP PROJEKTU 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.3: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD:

– Lista operacji zgodnych z LSR,  (pobierz plik)

– Lista operacji wybranych,  (pobierz plik)

 – Protokół z posiedzenia Rady.  (pobierz plik)

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

– Wzór protestu.  (pobierz plik)

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 26.06.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 3/2017 na operacje z zakresu Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

NABÓR nr 3/2017 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2017

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
Cel szczegółowy 1.2:
Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem LGD

Przedsięwzięcie 1.2.3:
Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

typ projektu 7 –  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-021/17

I.        Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 08.06.2017 r. od godz. 8:00 do 22.06.2017 r. do godz. 15:00.

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 08.06.2017 r. od godz. 8:00 do 23.06.2017 r. do godz. 15:00.

Wersję papierową należy złożyć w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD – Kanał Augustowski) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej w generatorze (GWA 2014 EFRR) lecz nie później niż do 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

II.      Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16 – 300 Augustów

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 5 do ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 6 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie:

http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem /przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 – w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;

 – w trzech egzemplarzach wersji papierowej (dwa oryginały i kopia lub trzy oryginały) wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

 – wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami: Analizą Wykonalności Projektu (uproszczone Studium Wykonalności/Studium Wykonalności) i modelem finansowym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS),  nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) w dwóch egzemplarzach;

 – wraz z oświadczeniem do LGD o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 11 do ogłoszenia o dofinansowanie).

Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby LGD dokumentacji konkursowej w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD)  licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1 Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia, Cel szczegółowy 1.1 Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 7 projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Zakres tematyczny operacji

 • Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD – Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” (gmina Augustów, gmina Płaska, miasto Augustów) z wyłączeniem osób fizycznych.

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie mogą otrzymać w szczególności:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

– spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

– instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).
Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
– art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– art.9 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

– przepisów zawartych w art. 37 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące

Typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, a poszczególne rodzaje projektów muszą być zgodne z rodzajami projektów wskazanymi w SZOOP RPOWP w odniesieniu do Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w tym:

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
 • Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów;
 • Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.);
 • Dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;
 • Konserwacje muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;
 • Zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.
 • Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK w tym digitalizacja jest możliwa jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Wsparciem mogą być objęte projekty infrastrukturalne małej skali (o wartości nie większej niż 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych, maksymalna wartość projektu wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych).

O wsparcie w ramach RPOWP nie mogą się ubiegać projekty kwalifikowalne w ramach POIŚ.

 • Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji/Procedurze Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 15 punktów z 72 punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny).

Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 20% maksymalnej liczby punktów.

Lista warunków udzielenia wsparcia została określona w załączniku nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VI.    Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

1.Projekty nieobjęte pomocą publiczną – Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

2.Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:

– w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;

– w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji.

– w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art. 61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

3.Maksymalny dopuszczalny % dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych – dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w przypadku operacji w mieście powiatowym całkowita wartość kosztów nie może przekraczać 1 mln zł.

Wkład własny:

1) projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;

2) projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami;

3) projekty rewitalizacyjne – minimalny wkład własny beneficjenta 5% wydatków kwalifikowalnych.[1]

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 1 050 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 175 000,00 PLN

VII.  Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Zał. 1 warunki udzielenia wsparcia EFRR typ 7, wesja obowiązujaca od 20.06.2017

Zał. 1 warunki udzielenia wsparcia EFRR typ 7 wesja archiwalna

Zał. 2 Lista warunków udzielenia wsparcia Typ nr 7

Zał. 3 Karta oceny wniosku i wyboru operacji

Zał. 4 Wzór wniosku o dofinansowanie RPOWP EFRR

Zał. 5 Instrukcja wypełniania wniosku

Zał. 6 Instrukcja użytkownika GWA2014

Zał. 7 Instrukcja wypełniania załączników

Zał. 8 Formularz w zakresie OOS

Zał. 8a Instrukcja wypelniania formularza w zakresie OOŚ

Zał. 9 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 10 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Zał. 11 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 12 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Zał. 13 Procedury LGD

Zał. 14 Wzór umowy o dofinansowanie projektu EFRR

Zał. 15 Wzór wniosku o płatność

Zał. 16 formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 17 formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

Dokumenty w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce do ogłoszenia  link do strony o naborze https://lgd-kanal.augustow.pl.

VIII. Inne ważne informacje

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

 https://lgd-kanal.augustow.pl/wp-content/uploads/2017/04/05-Strategia-Rozwoju-Lokalnego-na-lata-2016-2022.pdf

 • Procedury Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski

https://lgd-kanal.augustow.pl/wp-content/uploads/2017/05/PROCEDURY-LGD-11.04.2017r.-UM.pdf 

 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania (zamieszczony ww Procedurach LGD)

 

 • Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1.     Zasady rozpatrywania protestu określają Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze);

2.     Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3.     W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.     Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu, kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

 • Przydatne strony internetowe:

https://lgd-kanal.augustow.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 • Pytania dotyczące naboru

W sprawach dotyczących naboru pracownicy Biura udzielają informacji osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie www.lgd-kanal.augustow.pl oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia. Ponadto w biurze Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” udostępniona jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia.

Biuro Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: 87 643 11 44

[1] Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.