Spotkania informacyjne dla przyszłych Beneficjentów.

Pracownicy Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” spotkali się  z mieszkańcami obszaru LSR.  W dniach 6-8 grudnia 2016r., podczas otwartych spotkań społeczność lokalna została poinformowana o zaplanowanych działaniach oraz możliwościach pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spotkania skierowane były w szczególności do mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, przedstawicieli instytucji kultury oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru LGD – Kanał Augustowski. Spotkania zostały zorganizowane  z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji. Sale, które zostały wybrane na spotkania były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych a wyświetlana prezentacja została przedstawiona z największą starannością doboru wypowiedzi tak, by treści przekazu były łatwe do zrozumienia i uniwersalne w odbiorze. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani jak przestrzegać zasad równości szans kobiet i mężczyzn realizując projekty UE.  Mieszkańcy mieli możliwość skonsultowania pomysłów na własne projekty i sprawdzenia czy spełniają one kryteria zgodności z LSR. Spotkania były owocne w spostrzeżenia mieszkańców dotyczące realizacji LSR, a słuszne uwagi płynące z ust i serc zebranych z pewnością pozwolą na lepsze wdrażanie zaplanowanych przedsięwzięć w życie. Wszelkie uwagi i wątpliwości mieszkańców LGD, w najbliższym czasie zostaną przedstawione odpowiednim Departamentom. Pracownicy Biura LGD przypomnieli również o możliwości skorzystania z indywidualnych porad dotyczących przygotowania i aplikowania wniosków.