Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 01.04.2021 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 14/2020 na operacje z zakresu typ projektu 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.