NABÓR nr 8/2017 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 8/2017

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

 

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
Cel szczegółowy 1.1:
Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie 1.1.1:
Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia

na operacje z zakresu: typ projektu 5 – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

w ramach

Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-050/17

I.        Termin składania wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 24.11.2017 r. od godziny 8:00
 • Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 08.12.2017 do godziny 15:00
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to  czerwiec  2018 r.

II.      Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 24.11.2017 r. od godz. 8:00 do 08.12.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). 

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD – Kanał Augustowski w terminie od 24.11.2017 r. od godziny 8:00 do 09.12.2017 r. do godziny 15:00:

 • 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.
 • 1 egzemplarz załącznika do wniosku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 • 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD),
 • Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku ( Załącznik nr 19 do Ogłoszenia)

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 09.12.2017 r. do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 08.12.2017 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 09.12.2017 r. do godziny 15:00 nie będą podlegały ocenie.

IV.    Formy wsparcia

 1. Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.    Warunki udzielenia wsparcia 

Zakres tematyczny

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 5 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

 

 • Kto może składać wnioski?

 

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
 • instytucje naukowe, w tym uczelnie.

 

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna;

5d)  Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

 • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
 • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania. 

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 19 do niniejszego ogłoszenia).

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1) są zgodne z LSR;

2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:

 • Wstępna ocena wniosku
 • A. Zgodność z LSR w tym z Programem,
 • B. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 11,80 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część B oceny).

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VI.  Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 533 002,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi – 559.652,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

 

Inne limity zawarte w LSR – maksymalna wartość dofinansowania:

dla typu projektów 5a – 85.000,00 PLN

dla typu projektów 5d – 448.002,00 PLN

VII.Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załączniki

 1. Warunki udzielania wsparcia na operacjach realizowanych przez podmioty inne niż LGD
 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
 3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działanie 9.1 – typ projektu nr 5
 4. Wykaz stawek dla typu projektu 5
 5. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
 6. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
 8. Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014
 9. Wzór wniosku o dofinansowanie
 10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS
 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 13. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020
 14. Procedury Lokalanej Grupy Działania – Kanał Augustowski
 15. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi)- państwowe jednostki budżetowe
 16. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 17. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
 18. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
 19. Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku
 20. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty:

VIII. Inne ważne informacje

·             Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

·     Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Procedurach stanowiących załącznik nr 14 do niniejszego ogłoszenia.

·     Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski
ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: 87 643 11 44
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.