NABÓR nr 5/2017 Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2017

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
Cel szczegółowy 1.1:
Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej
Przedsięwzięcie 1.1.2:
Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy

na operacje z zakresu:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 6 –  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego  w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-026/17

I.        Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 28.06.2017 r. od godz.8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 12.07.2017 r. do godz. 15:00.

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 28.06.2017 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 13.07.2017 r. do godz. 15:00

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to grudzień 2017 r.  

II.      Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr4)

16-300 Augustów

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( załącznik nr 5 do ogłoszenia) dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 6 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru aplikacji GWA2014(EFRR), która jest dostępna na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

Ponadto warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do biura Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały). Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną),
 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

         – Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),

         – uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1 Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia, Cel szczegółowy 1.1 Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 6 Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR (gmina Augustów, gmina Płaska, Miasto Augustów) z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • organizacje pozarządowe;
 • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie:

– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

– przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.3 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu Nr 6 Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego  w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

– rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych;

– utworzenie i wdrożenie aplikacji w obszarze edukacji ekologicznej i/lub turystyki o stopniu dojrzałości 3 lub 4;

W ramach niniejszego naboru dopuszcza się możliwość inwestycji w „twardą infrastrukturę”[1] w ograniczonym zakresie, wyłącznie jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie wykazanie przez beneficjenta, że inwestycje w taka infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz wynikają z analizy potwierdzającej niedostępność zasobów beneficjenta/partnera projektu.

W ramach projektu powinna powstać infrastruktura, tj. środek trwały lub wartość niematerialna i prawna zapewniająca społeczeństwu usługi w dziedzinie TIK a ewentualne szkolenia podstawowe czy też specjalistyczne mogą być dodatkowym, uzupełniającym elementem finansowanym w ramach mechanizmu cross-financing. Projekty polegające tylko na działaniach związanych ze szkoleniami i nie uwzględniające tzw. części twardej nie są możliwe do współfinansowania w ramach niniejszego naboru. W przypadku projektu polegającego na wyposażeniu w komputery będą one musiały służyć rozwojowi kompetencji cyfrowych osób starszych (zgodnie z celami projektu wynikającymi z typu projektu).

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski, (załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia).

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w Karcie Oceny Wniosku i Wyboru Operacji  (załącznik nr 3 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 14 punktów z 69 punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny).
Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 20% maksymalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w dokumencie Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze).

VI.    Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi

180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych  00/100).

1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.
 • Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

2. Wkład własny:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

3. Dla projektów objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z art. 56 ust. 6 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022;
 • Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski;
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania (zamieszczony ww. Procedurach LGD).

 Załączniki:

Zał. 1 warunki udzielenia wsparcia EFRR

Zał. 2 Lista warunków udzielenia wsparcia

Zał. 3 Karta oceny wniosku i wyboru operacji

Zał. 4 Wzór wniosku o dofinansowanie RPOWP EFRR

Zał. 5 Instrukcja wypełniania wniosku

Zał. 6 Instrukcja użytkownika GWA2014

Zał. 7 Instrukcja wypełniania załączników TYP 6

Zał. 8 Formularz w zakresie OOS

Zał. 8a Instrukcja wypelniania formularza w zakresie OOŚ

Zał. 9 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 10 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Zał. 11 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 12 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Zał. 13 Procedury LGD

Zał. 14 Wzór umowy o dofinansowanie projektu EFRR

Zał. 15 Wzór wniosku o płatność

Zał. 16 formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 17 formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w zakładce Nabory Wniosków www.lgd-kanal.augustow.pl

VIII. Inne ważne informacje

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do dofinansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1.     Zasady rozpatrywania protestu określono w § 17 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze);

2.     Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3.     W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.     Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Pytania dotyczące naboru

Przydatne strony internetowe:

https://lgd-kanal.augustow.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

W sprawach dotyczących naboru pracownicy Biura udzielają informacji osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)
16-300 Augustów
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: (87) 643 11 44

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie www.lgd-kanal.augustow.pl oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia. Ponadto w biurze Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” udostępniona jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia.

[1]Inwestycje w infrastrukturę „twardą” rozumiane jako inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna w zakresie wyłącznie sprzętu i wyposażenia instalowanego w istniejących obiektach wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi zapewniającymi poprawne i bezpieczne funkcjonowanie zakupionego sprzętu.

opublikowano 14.06.2017 r.