NABÓR nr 5/2018 OZE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2018

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia

Cel szczegółowy 1.2:
Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem LGD

Przedsięwzięcie 1.2.2:
Poprawa jakości życia mieszkańców w zgodzie z ochroną przyrody

na operacje z zakresu: typ projektu 1 –  instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFRR: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-008/18.

I.        Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 31.01.2018 r. od godz.8:00 Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 14.02.2018 r. do godz. 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 31.01.2018 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 15.02.2018 r. do godz. 15:00

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to sierpień  2018 r

II.      Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( załącznik nr 5 do ogłoszenia) dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 6 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru aplikacji GWA2014(EFRR), która jest dostępna na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

Ponadto warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do biura Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski:

Ponadto warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał
  i 2 kopie lub 3 oryginały). Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną),
 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

                  – Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),

                  – uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS),

 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych( załącznik nr 11 do ogłoszenia)
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku
  ( załącznik nr 18 do ogłoszenia)

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane
 w punkcie II.4 wniosku.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1 Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia, Cel szczegółowy 1.2:Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej
(w tym innowacji) związanej z potencjałem LGD Przedsięwzięcie 1.2.2:Poprawa jakości życia mieszkańców w zgodzie z ochroną przyrody oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 1- instalacje OZE w gospodarstwach domowych
(z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać podmioty z obszaru LSR w tym: gmina Augustów, gmina Płaska, miasto Augustów.

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
 2. Jednostki organizacyjne jst. Posiadające osobowość prawną.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn.zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

– art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–  art. 9 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

– przepisów zawartych w art. 37 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru, wsparciem będą objęte wyłącznie inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi).

Moc jednostkowa instalacji wytwarzających energię:

Elektryczną nie mniej niż – 32 400 kWh/rok

Cieplną nie mniej niż- 23 300 kWh/rok

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13) do niniejszego ogłoszenia.

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w Karcie Oceny Wniosku i Wyboru Operacji  (załącznik nr 3 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 13,80 punktów z 69 punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji).
Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 20% maksymalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w dokumencie Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze).

VI.    Finanse

 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 • Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych
 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022;
 • Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski;
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania (zamieszczony ww. Procedurach LGD).

      Załączniki:

1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD

2. Lista warunków udzielenia wsparcia

3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji

4. Wzór wniosku o dofinansowanie

5. Instrukcja wypełniania wniosku

6. Instrukcja użytkownika GWA2014 (EFRR)

7. Instrukcja wypełniania załączników

8. Formularz w zakresie OOS

8.a Instrukcja wypełniania formularza w zakresie OOŚ

9. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

10. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

12. Lokalna Strategia Rozwoju

13. Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

14. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

15. Wzór wniosku o płatność

16. Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis

17. Formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

18. Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

VIII.Inne ważne informacje

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do dofinansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1.Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).

2.  Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.  Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

 

Przydatne strony internetowe:

https://lgd-kanal.augustow.pl,  

https://rpo.wrotapodlasia.pl,

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

Pytania dotyczące naboru

W sprawach dotyczących naboru pracownicy Biura udzielają informacji osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl

tel.: 87 643 11 44

 

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie www.lgd-kanal.augustow.pl oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia. Ponadto w biurze Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” udostępniona jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia.