NABÓR nr 2/2017 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2017

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
Cel szczegółowy 1.1:
Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie 1.1.1:
Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia

na operacje z zakresu: typ projektu 5 – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

w ramach

Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS):  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/17

I.        Termin składania wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 31.05.2017 r. od godziny 8:00
 • Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 14.06.2017 do godziny 15:00

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to grudzień 2017 r

II.      Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

ul.Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 31.05.2017 r. od godz. 8:00 do 14.06.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD – Kanał Augustowski w terminie od 31.05.2017 r. od godziny 8:00 do 15.06.2017 r. do godziny 15:00:

 • 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.
 • 1 egzemplarz załącznika do wniosku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 12 do Ogłoszenia)
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 • 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • 1 egzemplarz wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD),

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 15.06.2017 r. do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 14.06.2017 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 15.06.2017 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.    Warunki udzielenia wsparcia 

Zakres tematyczny

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 5 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

 • Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
 • instytucje naukowe, w tym uczelnie.

 

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna;
5d)  Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

 • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
 • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania. 

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 19 do niniejszego ogłoszenia).

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1) są zgodne z LSR;

2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:

 1. Wstępna ocena wniosków
 2. Ocena zgodności operacji z LSR, w tym z właściwym Programem RPOWP
 3. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 11 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny).

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VI.  Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 533 002,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi – 559.652,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

 

Inne limity zawarte w LSR – maksymalna wartość dofinansowania:

dla typu projektów 5a – 85.000,00 PLN

dla typu projektów 5d – 448.002,00 PLN

VII.       Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załączniki:

Zał. 1 Warunki udzielania wsparcia na operacjach realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Zał. 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Zał. 3 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działanie 9.1 – typ projektu nr 5

Zał. 4 Wykaz stawek dla typu projektu 5

Zał. 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Zał. 6 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

Zał. 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Zał. 8 Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014

Zał. 9 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

Zał. 10 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych

Zał. 11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Zał. 12 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 13 Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Zał. 14 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS

Zał. 15 Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

Zał. 16 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi)- państwowe jednostki budżetowe

Zał. 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Zał. 18 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie

Zał. 19 Karta oceny wniosku i wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022
 • Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania zawarty w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

VIII.            Inne ważne informacje

 • Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Procedurach stanowiących załącznik nr 16 do niniejszego ogłoszenia.

 • Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski
ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: 87 643 11 44
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.