NABÓR nr 18/2018 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 18/2018 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Cel ogólny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia

Cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia na operacje z zakresu: typ projektu 4
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/18

I. Termin składania wniosków:
– Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 20.08.2018 r. od godziny 8.00
– Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):03.09.2018 r. do godziny 15.00

II. Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)
16 – 300 Augustów

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 20.08.2018 r. (od godz. 8:00) do 03.09.2018 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski:
• 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.
• 1 egzemplarz załącznika do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
• 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie
• 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD),
• Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów
• w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
• Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku.
( załącznik nr 17 do ogłoszenia.)
w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 04.09.2018 r. do godz. 15:00.
Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 03.09.2018 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 04.09.2018 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

IV. Formy wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia, cel szczegółowy 1.1 Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

• Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

• Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 4 Zapewniające większą dostępność wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:
4a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;
4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach (załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia).
Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
1) są zgodne z LSR;
2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 11,80

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VI. Finanse
Ogólna pula środków wynosi : 370 424,45 PLN

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załączniki:

Zał. 1 Warunki Udzielenia Wsparcia
Zał. 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 09_07_2018
Zał. 3 Karta Oceny wniosku i wyboru operacji
Zał. 4 Wykaz stawek
Zał. 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD Zał. 6 Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
Zał. 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Zał. 8 Wzor wniosku o nadanie uprawnien do SL2014
Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanie typ 4
Zał. 10 Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO
Zał. 11 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS
Zał. 12 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Zał. 13 Procedury LGD
Zał. 14 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi)- państwowe jednostki budżetowe
Zał. 15 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
Zał. 16 Wzor potwierdzenia zlozenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
Zał. 17 Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku
Zał. 18 Lista warunków udzielenia wsparcia
Zał. 19 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022
Zał. 20 Informacje dot. uzyskania kwalifikacji
Zał. 21Szczegółowe wytyczne do typu 4

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty:
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dostępna na stronie: https://lgd-kanal.augustow.pl/strategia-rozwoju-lokalnego/Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

VIII. Inne ważne informacje
Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

• Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).
2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

• Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski
ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: 87 643 11 44
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30