NABÓR nr 15/2018 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 15/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
Cel szczegółowy 1.1:

 Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej
Przedsięwzięcie 1.1.2:
Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy

na operacje z zakresu: typ projektu 7- Usługi reintegracji społeczno-zawodowej
skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-042/18

I.        Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 11.06.2018 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 25.06.2018 r. do godziny 15:00

 

II.      Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu wersji instalacyjnej, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 11.06.2018 r. (godz. 8:00) do godz. 8:00) do 25.06.2018 r. do godziny 15:00.  Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski:

 • 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.
 • 1 egzemplarz załącznika do wniosku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
 • 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie
 • 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD),
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów
   w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
   z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku.
  ( załącznik nr 18 do ogłoszenia.)

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 26.06.2018 r. do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 25.06.2018 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 26.06.2018 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.    Warunki udzielenia wsparcia 

Zakres tematyczny

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny– LGD: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD-Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia ; Cel szczegółowy Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów oraz integracji społeczności lokalnej PRZEDSIĘWZIECIE 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju  „Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski „ oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

– instytucje pomocy i integracji społecznej:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

podmioty ekonomii społecznej[2],

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
 • podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka non – profit, o której mowa w art. 3 ust.3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020[3] (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania- Kanał Augustowski” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 7, tj.:

 • Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS,w tym także[4]:
 • – stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • – utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia).

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1) są zgodne z LSR;

2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 11,80 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VI. Finanse

 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
 • Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych
 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 1 433 470,00 PLN

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

VIII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

Zał.1 Warunki udzielenia wsparcia – typ projektu nr 7

Zał. 2 Wspólna Lista Wskaźnikow Kluczowych EFS

Zał. 3 Karta Oceny wniosku i wyboru operacji

Zał. 4 Wykaz stawek dla typu projektu 7

Zał. 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD typ 7

Zał. 6 Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

Zał. 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Zał. 8 Wzor wniosku o nadanie uprawnien do SL2014

Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanie typ 7

Zał.-10-Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Zał. 11 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS

Zał. 12 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 13 Procedury LGD

Zał. 14 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi)- państwowe jednostki budżetowe

Zał. 15 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Zał. 16 Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie Zał.

17 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działanie 9.1 – typ projektu nr 7

Zał. 18 Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Zał. 19 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022

Zał. 20 Informacje dot. uzyskania kwalifikacji

Zał. 21 Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dostępna na stronie: https://lgd-kanal.augustow.pl/strategia-rozwoju-lokalnego/

Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

IX. Inne ważne informacje

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).

2.  Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.  Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

 • Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski
ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: 87 643 11 44
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

[1]  Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

[2] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

[3] Załącznik Nr 1 do Uchwały 282/3959/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca  2018 r.

[4] Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, (w tym usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami) jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny, środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług.