NABÓR nr 1/2018 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
Cel szczegółowy 1.2:
Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem LGD

Przedsięwzięcie 1.2.1:
Wzmocnienie przedsiębiorczości (w tym innowacji)
na operacje z zakresu: typ projektu 3 – bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/18

I.        Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 04.01.2018 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 18.01.2018 r. do godziny 15:00

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to  lipiec  2018 r.

II.      Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr4)

16-300 Augustów

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu wersji instalacyjnej, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 04.01.2018 r. (godz. 8:00) do 18.01.2018 r. do godziny 15:00.  Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski:

 • 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.
 • 1 egzemplarz załącznika do wniosku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
 • 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie
 • 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD),
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku.

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku
 w formie elektronicznej
lecz nie później niż 19.01.2018 r. do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 18.01.2018 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 19.01.2018 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

VI.    Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel główny I. Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD-Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia. Cel szczegółowy 1.2 Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej ( w tym innowacji) związanej z potencjałem LGD. Przedsięwzięcie 1.2.1 Wzmocnienie przedsiębiorczości ( w tym innowacji) Działania 9.1 SZOOP RPOWP oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania –Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej[2] obejmujące:

 • indywidualne doradztwo[3] w  zakresie przygotowania biznesplanu;
 • dotację inwestycyjną[4];
 • wsparcie pomostowe:
 • finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych;
 • specjalistyczne wsparcie towarzyszące[5] (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia).

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1) są zgodne z LSR;

2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:

 1. Ocena zgodności operacji z LSR,
 2. Ocena zgodności realizacji operacji z lokalnymi  kryteriami wyboru

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 13,80 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część B oceny).

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VII. Finanse

 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
 • Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych
 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 585 000,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

VIII.       Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

VII.1 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia
1 Warunki udzielania wsparcia na operacjach realizowanych przez podmioty inne niż LGD
2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
3 Lista warunków udzielenia wsparcia – typ projektu nr 3
4 Wykaz stawek dla typu projektu nr 3
5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
6 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
8 Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014
9 Wzór wniosku o dofinansowanie
10 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS
12 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022
13 Procedury Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski
14 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi)- państwowe jednostki budżetowe
15 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
16 Wzór_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie
17 Karta oceny wniosku i wyboru operacji
18 Zasady realizacji projektów w ramach Działania 9.1
18.1 Wzór regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego a rozwój przedsiębiorczości-zakres minimalny
18.2 Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektu-zakres minimalny
19 Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego
20 Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty:
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dostępna na stronie: https://lgd-kanal.augustow.pl/strategia-rozwoju-lokalnego/
Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

IX.            Inne ważne informacje

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Procedurach stanowiących załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia.

·     Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski
ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: 87 643 11 44
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 


[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

[2] Realizacja w ramach RLKS od II kw. 2017 r. (konkursy zamknięte czasowo), rekomendowane jako projekty „własne” LGD. 

[3] Indywidualne doradztwo ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe.

[4] Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój działalności gospodarczej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania. Minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu wynosi 12 miesięcy.

[5] Specjalistyczne wsparcie towarzyszące ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe.