Nabór 9/2020 – typ 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 NABÓR nr 8/2020

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lat 2016-2022

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia


Cel szczegółowy 1.2:
Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem LGD

Przedsięwzięcie 1.2.2:
Poprawa jakości życia mieszkańców w zgodzie z ochroną przyrody

na operacje z zakresu

Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego

Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFRR: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-028/20

I.         Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 23.04.2020r. od godz. 8:00 Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 07.05.2020r. do godz. 15:00.

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 23.04.2020r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 08.05.2020 r. do godz. 15:00

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Nowomiejska 41 (I piętro sala nr 2)

16-300 Augustów

II.      Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 5 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl  oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 (załącznik nr 6 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru aplikacji GWA2014(EFRR), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html_. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.

Ponadto warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały). Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną),
 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:
 • Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),
 • uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS),
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych( załącznik nr 11 do ogłoszenia)
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku
  ( załącznik nr 18 do ogłoszenia)

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

III.   Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

IV.   Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1 Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia, Cel szczegółowy 1.2 Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem LGD Przedsięwzięcie 1.2.2 Poprawa jakości życia mieszkańców w zgodzie z ochroną przyrody oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 5 Ochrona bioróżnorodności klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR (gmina Augustów, gmina Płaska i Miasto Augustów) z wyłączeniem Parków Narodowych  i osób fizycznych. Decydujący będzie przedmiot działalności Wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za ochronę różnorodności biologicznej:

– parki krajobrazowe;

– JST, ich związki i stowarzyszenia;

– podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i  stowarzyszenia;

– jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej); 

– organizacje pozarządowe;

– podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

– porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera;

– przedsiębiorcy.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn.zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

 • art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • art. 9 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • przepisów zawartych w art. 37 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

 

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu Nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu, w szczególności:

– projekty związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu sprzyjające odbudowanie cennych ekosystemów,

– projekty rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m.in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej).

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13) do niniejszego ogłoszenia.

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w Karcie Oceny Wniosku i Wyboru Operacji  (załącznik nr 3 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 14,40 punktów z 72 punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji).
Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 20% maksymalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w dokumencie Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze).

V.      Finanse

 Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 363 000,00 zł.

 

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.
 • Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.
 • Wkład własny:
 • projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).
 • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, wsparcie zostanie udzielone zgodnie z zasadami wynikającymi z aktów regulujących udzielenie wsparcia, w tym udzielenie pomocy publicznej i pomocy de minimis w systemie Usług w ogólnym interesie gospodarczym.
 • Dla projektów objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z art. 56 ust. 6 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

VI.   Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022;
 • Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski;
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania (zamieszczony w w/w Procedurach LGD).

Załączniki:

Zał. 1 warunki udzielenia wsparcia EFRR typ 8 ( obowiązuje od 07.05.2020)

Zał. 1 warunki udzielenia wsparcia EFRR typ 8 (wersja archiwalna)

Zał. 2 Lista warunków udzielenia wsparcia

Zał. 3 Karta Oceny wniosku i wyboru operacji

Zał. 4 Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP_EFRR

Zał. 5 Instrukcja wypełniania wniosku

Zał. 6 Instrukcja_uzytkownika_GWA2014_v_6_0

Zał. 7 Instrukcja wypełniania załączników typ 8

Zał. 8 Formularz_w_zakresie_OOS_07_08_2018

Zał. 8a Instrukcja_OOS_27_03_2018-2

Zał. 9 Wzor_oswiadczenia_o_kwalifikowalnosci_podatku_VAT_11_03_2020-2

Zał. 10 Oswiadczenie_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia-1

Zał. 11 Oświadczenie – Informacja Administratora danych osobowych

Zał. 12 Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022

Zał. 13 Procedury LGD

Zał. 14 Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_RPOWP EFRR

Zał. 15 Wzór wniosku o płatność

Zał. 16 Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_rozp_1407_2013

Zał. 17 Formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie_

Zał. 18 Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

 

Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w zakładce Nabory Wniosków www.lgd-kanal.augustow.pl

VII.          Inne ważne informacje

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do dofinansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1.  Zasady rozpatrywania protestu określono w § 17 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).

2.  Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.  Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

 

Przydatne strony internetowe:

https://lgd-kanal.augustow.pl,  

https://rpo.wrotapodlasia.pl,

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 

 

Pytania dotyczące naboru

W sprawach dotyczących naboru pracownicy Biura udzielają informacji osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Nowomiejska 41 (I piętro sala 2)

16-300 Augustów

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl

tel.: 669 693 280

 

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie www.lgd-kanal.augustow.pl oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia. Ponadto w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” udostępniona jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia.