Nabór 1/2022 – Typ 6 Programy Aktywności Lokalnej

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2022

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

Cel ogólny:

 Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia

Cel szczegółowy 1.1

Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej
Przedsięwzięcie 1.1.2
Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy

na operacje z zakresu: typ projektu 6 – Programy aktywności lokalnej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA : RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/22

I.         Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 14.02.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 28.02.2022 r. do godziny 15:00

II.      Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Nowomiejska 41 (I piętro sala nr 2 )

16-300 Augustów

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu wersji instalacyjnej, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski:

 • 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.
 • 1 egzemplarz załącznika do wniosku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
 • 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie
 • 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD)
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku. ( załącznik nr 18 do ogłoszenia.)

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 15.02.2022 r. do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 28.02.2022 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 01.03.2022 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

IV.   Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych
i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

 • Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy aktywności lokalnej[2] – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji[3]:

 1. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
 2. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
 3. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);
 4. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 11,80 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VI.   Finanse

 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
 • Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych
 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 758 037,95 PLN

VII.Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załączniki:

Zał 1. – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 25.02.2022r.

Zał 1. – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 15.02.2022r.

Zał. 1 Warunki Udzielenia Wsparcia

Zał. 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych

Zał. 3 Karta Oceny wniosku i wyboru operacji

Zał. 4 Wykaz stawek dla towarów i usług typ 6

Zał. 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS

Zał. 6 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

Zał. 7 Wzór wniosku o płatność

Zał. 8 Wniosek o nadanie zmianę SL2014

Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu EFS

Zał. 10 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 11 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie

Zał. 12 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 13 Procedury LGD

Zał. 14 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

Zał. 15 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – pjb

Zał. 16 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie

Zał. 17 Lista warunków udzielania wsparcia

Zał. 18 Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Zał. 19 Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022

Zał. 20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Zał. 21 Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji typu projektu nr 6

Zał. 22 Efektywność społeczna zatrudnieniowa OST

Zał. 23 Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dostępna na stronie: https://lgd-kanal.augustow.pl/strategia-rozwoju-lokalnego/  

Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski

VIII.       Inne ważne informacje

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

·      Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1. Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru    operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).

2.  Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3.  W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.  Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

·      Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
ul. Nowomiejska 41 (I piętro sala nr 2)
e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl
tel.: 669 693 280
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

[1]  Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu  12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

[2] OPS i PCPR realizuje program aktywności lokalnej w formie lokalnego programu pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

[3] Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową.