Komunikat Nr 1 do naboru 11/2020 dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Komunikat Nr 1 do naboru 11/2020

dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ:

Załącznik nr 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia

Zmiany dotyczą zapisów w:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie  – Typ projektu (str. 16)

Błędny zapis :

Załącznika nr 1 do uchwały nr 100/1575/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

 Poprawny zapis:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały Nr 154/2470/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 września 2020 r.

V.3.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków (str.32)

Błędny zapis :

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 08.04.2020r, tj. dzień ogłoszenia
o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy
o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021r.

 Poprawny zapis:

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 09.11.2020r, tj. dzień ogłoszenia
o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy
o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023r.

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik

Zał.-1-Warunki-udzielenia-wsparcia-typ-10-aktualne od 12.11.2020

Nowy załącznik 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 12.11.2020r.