Komunikat Nr 1 do naboru 1/2022 dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ:

Załącznik nr 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia

Zmiany dotyczą zapisów w:

V.3.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków (str.49)

Błędny zapis :

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 28.04.2020r., tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021r.

Poprawny zapis:

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 28.01.2022r., tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023r.

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik:

Załącznik 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 15.02.2022r.