Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

( naborów : 7/2017, 8/2017, 7/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego  (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległ:

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

 Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • Umowa – wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020;
  • Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności – usunięto kolumnę dot. kwoty planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia;
  • Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych – wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
  • zmian redakcyjnych.Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.W załączeniu uaktualnione w w/w zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.

Komunikat obowiązuje od 24.8.2018

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów:

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-049/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-050/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-041/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-042/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-043/18