KOMUNIKAT dotyczący uściślenia zapisów terminu składania wniosków

Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

NABÓR nr 17/2018 EFRR typ 7 projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

W Ogłoszeniu w punkcie I Termin składania wniosków oraz w załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia w punkcie I Termin składania wniosków dotychczasowe zapisy zastępuję się następującymi:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 13.08.2018 r. od godz.8:00 do 27.08.2018 r. do godz. 15:00.

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 13.08.2018 r. od godz. 8:00 do 28.08.2018 r. do godz. 15:00.

Wersję papierową należy złożyć w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD – Kanał Augustowski) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej w generatorze (GWA 2014 EFRR) lecz nie później niż do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 bez uwzględnienia warunku:

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.