EFRR – Nabór 10/2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 10/2019

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia

Cel szczegółowy 1.2:
Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem LGD

Przedsięwzięcie 1.2.3:
Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD
na operacje z zakresu: typ projektu 9 –  Rewitalizacja małej skali

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFRR: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-030/19

I.        Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 24.07.2019 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać  wnioski w wersji elektronicznej: 07.08. 2019 r. do godz. 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 24.07.2019 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 08.08.2019 r. do godz. 15:00

II.      Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul.Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr4)

16-300 Augustów

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 5 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/instrukcja-wypelniania-wniosku-efrr-v-1-0-2.html oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014EFRR (załącznik nr 6 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru aplikacji GWA2014(EFRR), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html_. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl  w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.

Do wniosku dołącza się wszystkie wymagane załączniki i dodatkowo studium/analizę wykonalności projektu w formacie PDF oraz uproszczony model finansowy w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XML).

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014), IZ RPOWP podejmie odpowiednie decyzje mając na uwadze konkretne okoliczności.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały). Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną),
 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie,
 • wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:
  1. Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),
  2. uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 11 do ogłoszenia)
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy, z mailem zawartym we wniosku
  ( załącznik nr 18 do ogłoszenia)

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może otrzymać kopię strony na której pracownik LGD potwierdził wpływ wniosku.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura LGD.  

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Pracownik biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku w polu: „Potwierdzenie przyjęcia przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Numer ten odzwierciedlony zostaje w rejestrze wniosków prowadzonym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II. 4 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem
 i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane
w punkcie II. 4 wniosku.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1 Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia, Cel szczegółowy 1.2. Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej
( w tym innowacji) związanej z potencjałem obszaru LGD.  Przedsięwzięcie 1.2.3 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski ( gmina Augustów, gmina Płaska, miasto Augustów)  z wyłączeniem osób fizycznych.

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

 O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie:

-art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

-art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

-art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 nr  poz. 2009 z późn. zm.).

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9- Rewitalizacja małej skali.

W ramach naboru wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD-Kanał Augustowski mające na celu:

– uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów
 i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

– ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

– udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13) do niniejszego ogłoszenia.

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w Karcie Oceny Wniosku i Wyboru Operacji  (załącznik nr 3 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 14,40 punktów z 72 punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji). Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 20% maksymalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w dokumencie Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 1 do ogłoszenia
o naborze).

VI.    Finanse

 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (bez programu rewitalizacji) lub 95% (z programem rewitalizacji)
 • Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% (bez programu rewitalizacji) lub 5% (z programem rewitalizacji) wydatków kwalifikowanych
 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 623 582,36 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 36/100)

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022;
 • Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski;
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania (zamieszczony ww. Procedurach LGD).

      Załączniki:

Zał. 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD

Zał. 2 Lista warunków udzielania wsparcia EFRR

Zał. 3 Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia

Zał. 4 Wzór wniosku o dofinansowanie

Zał. 5 Instrukcja wypełniania wniosku

Zał. 6 Instrukcja użytkownika GWA2014

Zał. 7 Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku

Zał. 8 Formularz w zakresie OOS

Zał. 8a Instrukcja wypełniania Formularza OOŚ

Zał. 9 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 10 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Zał. 11 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 12 Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022

Zał. 13 Procedury LGD

Zał. 14 Wzór umowy o dofinansowanie

Zał. 15 Wzór wniosku o płatność

Zał. 16 formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 17 formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

Zał. 18 Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku


VIII.Inne ważne informacje

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do dofinansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1. Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).

2.  Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.  Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Przydatne strony internetowe:

https://lgd-kanal.augustow.pl,  

https://rpo.wrotapodlasia.pl,

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

Pytania dotyczące naboru

W sprawach dotyczących naboru pracownicy Biura udzielają informacji osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl

tel.: 87 643 11 44

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie www.lgd-kanal.augustow.pl oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia. Ponadto w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” udostępniona jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia.