Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące Procedur LSR i Regulaminu Rady LGD

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie proponowanych zmian w:

  1. Procedurach i Regulaminie Rady. opublikowano 8.10.2017r.

Proponowane zmiany w w/w dokumencie :

Załącznik 1 Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia

  • Uwzględnienie w karcie zapisów z § 15 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia
  • Dodanie w części A3 pkt. 19 zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 6 do SOOP
  • Dostosowanie części A1 oraz A2 karty do Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Wszelkie uwagi prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl  do dnia 16 października 2017 r do godz. 9.00

Informacja o wynikach naboru

            Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje:

            W wyniku przeprowadzonego naboru na samodzielne stanowisko ds. zarządzania projektami – na zastępstwo wybrana została Pani Agnieszka Woroniecka.

            Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, najlepiej napisała test kwalifikacyjny oraz zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dożynki w Żarnowie

Wakacje to czas urlopowy. Pracownicy biuro po słonecznym wypoczynku ze zdwojoną siłą powrócili do codzienności i współpracy z lokalną społecznością. Dzięki zaproszeniu Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie pracownicy biura LGD 27.08.2017r. wzięli udział w dorocznym Święcie Dożynkowym Gminy Augustów.
Na placu przed CKiB w Żarnowie rozpoznawalnym znakiem okazały się loga Stowarzyszenia, kolorowane przez dzieci i rozwieszane na wystawie. Podczas zabaw organizowanych wspólnie z harcerzami 5LDH SuSzcze pracownicy udzielali informacji związanych z najbliższymi planowanymi konkursami i prawidłowym wypełnianiem wniosków, jednocześnie zapraszając na indywidualne doradztwo do biura LGD. Komunikacja ze społecznością lokalną jest podstawą pracy stowarzyszenia. To dzięki takim spotkaniom możemy rozwijać swoje działania, zmieniać cele i szybko reagować na potrzeby społeczeństwa a także brać czynny udział w życiu lokalnym.

Konsultacje społeczne dotyczące LSR, Procedur LSR i Regulaminu Rady LGD

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie proponowanych zmian w:

  1.  Załączniku nr 1 Procedura aktualizacji LSR. opublikowano 25.08,2017 r,
  2.  Załączniku nr 2 Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji. opublikowano 25.08,2017 r,
  3.  Załączniku nr 5 Plan komunikacji. opublikowano 25.08,2017 r,
  4.  Procedurach i Regulaminie Rady. opublikowano 25.08,2017 r,

Wszelkie uwagi prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl  do dnia 11 września 2017 r.

Informacja o wynikach Naboru nr 6/2017 Ochrona bioróżnorodności i klimatu

W ramach naboru nr 6/2017 wpłynął jeden wniosek, który nie został wybrany.

– Protokół z posiedzenia Rady.  (pobierz plik)

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

– Wzór protestu.  (pobierz plik)

Posiedzenie Rady

Posiedzenie Rady z 12 lipca 2017r. wyłoniło pierwsze wnioski, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji konkursowej w LDG. 18.07.2017r. zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu do dalszej oceny i weryfikacji. Jeżeli kolejny etap przejdą pozytywnie, z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy na dofinansowanie ich działań.

            Podczas 3 ogłoszonych konkursów  (EFS –  zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, EFRR – projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie (3 z EFS i 4 z EFRR). Nie wszystkie wnioski spełniały wymogi określone w ogłoszeniu. Informacje dotyczące posiedzenia Rady oraz listy wybranych wniosków są dostępne na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.  

            Czekamy z niecierpliwością na wyniki z Instytucji Zarządzającej i trzymamy kciuki za naszych wnioskodawców. Zapraszamy do korzystania z doradztwa w biurze stowarzyszenia jak też organizowanych szkoleń w celu uzyskania niezbędnych informacji do poprawnego wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie Rady i pracowników biura

               30 czerwca 2017r. członkowie Rady oraz pracownicy biura wzbogacili się o pakiet wiedzy z dziedziny wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej. W sali APK przy Rynku Zygmunta Augusta Firma Omikron w pełni sprostała wymaganiom. Szkolenie przygotowała i przeprowadziła z największą starannością. Każdy uczestnik szkolenia mógł teorię wcielić w praktykę, szkoląc się bezpośrednio w aplikacji oceniającej wnioski, i dzięki tak zorganizowanemu szkoleniu wiedza stała się bardziej przyswajalna. Wszelkie niejasności co do procedur wypełniania dokumentacji, potrzebnej podczas oceny wniosków zostały szczegółowo objaśnione. Zarówno pracownicy biura jak i członkowie Rady dzięki szkoleniu są gotowi do pierwszej oceny wniosków beneficjentów.

            Podczas przerwy kawowej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia, którego celem było wybranie spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz ustalenie kolejnego posiedzenia, tym razem dotyczącego oceny wniosków konkursowych i wyboru operacji do dofinansowania.

Pierwsze nabory za nami a już przygotowujemy się do kolejnych!

            29 i 30 czerwca 2017 roku odbyły się szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski przeprowadzone przez osobę z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie LGD.

            29 czerwca 2017 w Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej uczestnicy zostali zapoznani z materiałem dotyczącym usług reintegracji społeczno-zawodowej skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS. Kolejnego dnia – tj. 30 czerwca 2017r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie zostały omówione działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przezywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

            Uczestnicy szkolenia w większości związani z instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej nabyli niezbędną wiedzę, jak też praktyczne umiejętności wypełniania dokumentacji konkursowej. Podczas zajęć wspólnie zastanawiali się nad sposobem wypełniania przykładowego wniosku. Rozmowy na temat pomysłów tworzenia i realizacji projektów nie ustawały nawet podczas przerw kawowych.

            Choć nabór w wyżej wymienionych konkursach zostanie ogłoszony w roku 2018 dajemy możliwość i czas naszym potencjalnym beneficjentom na kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz dopracowywanie pomysłów a także czas na konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie.