Aktualności

Zapraszenie na konferencję podsumowującą realizację projektów „Inwentaryzacja Kanału Augustowskiego jako element produktu turystycznego”.

Zaproszenie na konferencję

Stowarzyszenie LGD Kanał Augustowski zaprasza online na konferencję podsumowującą realizację projektów „Inwentaryzacja Kanału Augustowskiego jako element produktu turystycznego”.

Konferencja odbędzie się w środę 30 grudnia 2020 r. o godz. 10.00

Projekt realizowano przy wsparciu Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Szczegółowy program oraz  link do połączenia zostaną  przekazane 28 grudnia br.

 

Bogdan Dyjuk

Prezes Zarządu

Informacja dotycząca realizacji operacji własnej

Na podstawie § 7 Procedury wyboru operacji własnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informujemy, iż w dniu 16.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące pozytywnej weryfikacji podmiotu, który zgłosił zamiar realizacji operacji z zakresu typ projektu 3 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym rozpoczęto procedurę ogłoszenia naboru.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 12/2020

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.12.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 12/2020 na operacje z zakresu typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 11/2020

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.12.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 11/2020 na operacje z zakresu typ projektu 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Komunikat Nr 1 do naboru 11/2020 dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Komunikat Nr 1 do naboru 11/2020

dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ:

Załącznik nr 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia

Zmiany dotyczą zapisów w:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie  – Typ projektu (str. 16)

Błędny zapis :

Załącznika nr 1 do uchwały nr 100/1575/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

 Poprawny zapis:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały Nr 154/2470/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 września 2020 r.

V.3.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków (str.32)

Błędny zapis :

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 08.04.2020r, tj. dzień ogłoszenia
o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy
o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021r.

 Poprawny zapis:

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 09.11.2020r, tj. dzień ogłoszenia
o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy
o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023r.

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik

Zał.-1-Warunki-udzielenia-wsparcia-typ-10-aktualne od 12.11.2020

Nowy załącznik 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 12.11.2020r.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej,  o której mowa  w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378 z późn. zm.) tj. Operacje własne LGD; w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu 3 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie może być udzielone LGD pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Zakres tematyczny:

Cel ogólny 1 – Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia.

Cel szczegółowy 1.2 – Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem obszaru LGD.

Przedsięwzięcie 1.2.1 – Wzmocnienie przedsiębiorczości (w tym innowacji).

Działanie 9.1 – Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski – Typ Wnioskodawcy
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do lokalnej grupy działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2016 – 2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.:
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
– indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu,
– dotację inwestycyjną,
– wsparcie pomostowe:
• finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych);
• specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/ wdrażania działań innowacyjnych).
Planowane wsparcie obejmuje m. in. Wypłatę dotacji inwestycyjnej osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej (w szczególności osobom pozostającym bez pracy).

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 585.000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:
– minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski http://lgd-kanal.augustow.pl/procedury/

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1)  są zgodne z LSR;

2)  zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3)  są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 11,80 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji.

Termin  i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

od 10 listopada 2020r. do 9 grudnia 2020r. w godzinach pracy Biura LGD.

Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów.

Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji należy dokonać w formie papierowej bezpośrednio w biurze LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 30 dni od ogłoszenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy dokonać na formularzu zgłoszenia (w dwóch egzemplarzach) – załącznik nr 1 udostępniony wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD.

Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia:

ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów;

pod adresem e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl;

oraz pod numerem telefonu: 669 693 280.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej.

WAŻNE
W trosce o zdrowie Państwa i pracowników biura LGD oraz zgodnie z zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw z pracownikami biura mailowo pod adresem biuro@lgd-kanal.augustow.pl lub telefonicznie pod nr 669 693 280.

W sprawach wymagających koniecznego kontaktu z pracownikiem biura Stowarzyszenia prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne.

 

 

 

Został ogłoszony Nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Został ogłoszony Nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego: Typ 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.  

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

 W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.
Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest w linku poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy, iż konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju odbywać się będą jedynie pisemnie.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 19 listopada 2020r. drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” ul. Nowomiejska 41 , 16-300 Augustów (decyduje data wpływu).