Aktualności

Informacja o wynikach Naboru nr 2/2018 z zakresu typu projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Informacja o wynikach Naboru nr 2/2018 z zakresu typu projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

22 stycznia 2018

W dniu 19 stycznia 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 2/2018 z zakresu typu projektu nr 5- Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Informacja o wynikach Naboru nr 1/2018 z zakresu typu projektu nr 3 bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Informacja o wynikach Naboru nr 1/2018 z zakresu typu projektu nr 3 bezzwrotne wsparcie
dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

22 stycznia 2018

W dniu 19 stycznia 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 1/2018 z zakresu typu projektu nr 3 bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Wyniki Naboru nr 8/2017 wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 8/2017 z EFS, TYP PROJEKTU 5: Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Przedsięwzięcie 1.1.1:
Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia:

– Lista operacji zgodnych z LSR,  (pobierz plik)

– Lista operacji wybranych,  (pobierz plik)

 – Protokół z posiedzenia Rady.  (pobierz plik)

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasadkorzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

– Wzór protestu.   (pobierz plik)

Wyniki Naboru nr 7/2017 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 7/2017 z EFS, TYP PROJEKTU 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia:
– Lista operacji zgodnych z LSR,  (pobierz plik)
– Lista operacji wybranych,  (pobierz plik)
– Protokół z posiedzenia Rady.   (pobierz plik)
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasadkorzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

– Wzór protestu. (pobierz plik)

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 6 –  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych oraz  TYP 8– Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego TYP 3 –  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu. 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 7/2017 i 8/2017.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.12.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu –  Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  i naboru nr 8/2017  na operacje z zakresu –  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.