ZARYB KANAŁ

W razie niesprzyjającej pogody wyścig odbędzie się w innym terminie, o czym będziemy informować. ZAPRASZAMY 🙂

Proziaki i inne podkarpackie smaki

Wśród 22 inicjatyw dofinansowanych w ramach funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich znalazł się projekt Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” pn. „Proziaki i inne podkarpackie smaki”.

28 czerwca w Supraślu Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy wraz z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w partnerstwie z Gminą Suwałki zrealizuje w październiku zadanie związane z wyjazdem studyjnym na Podkarpacie mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń osób zaangażowanych w integrację społeczności lokalnej, w aktywizację środowisk wiejskich, promowanie produktów lokalnych, a także wykorzystanie w pełni zasobów gospodarstw wiejskich oraz naturalnych produktów.  Dodatkowo zaplanowane w ramach przedsięwzięcia przeszkolenie przedstawicieli z różnych sektorów w zakresie komunikacji oraz animacji społeczności lokalnej pozwoli na szybszy rozwój obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

Podczas spotkania w Supraślu wicemarszałek zapewnił, że Zarząd Województwa Podlaskiego dołoży wszelkich starań, żeby KSOW dalej funkcjonował bez przeszkód i inwestował w obszary wiejskie.

Komunikat Nr 1 do naboru 1/2022 dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ:

Załącznik nr 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia

Zmiany dotyczą zapisów w:

V.3.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków (str.49)

Błędny zapis :

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 28.04.2020r., tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021r.

Poprawny zapis:

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 28.01.2022r., tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023r.

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik:

Załącznik 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 15.02.2022r.

 

 

 

Komunikat Nr 1 do naboru 2/2021

Komunikat Nr 1 do naboru 2/2021

dotyczący zmian w Warunkach Udzielania Wsparcia stanowiących zał. 1 do naboru 2/2021- z zakresu typu projektu nr 10 -Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

W związku z dokonaną aktualizacją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021r.  zmianie ulegają zapisy dotyczące Warunków udzielania wsparcia, tj.:

Było:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały Nr 202/3449/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1,

Jest:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1.

Aktualny załącznik:

Zal.-1-Warunki-udzielenia-wsparcia ( aktualny od dnia 7.07.2021)

Nowy załącznik 1 –Warunki udzielania wsparcia obowiązuje od 07.07.2021r.

Słoneczne przedszkole

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy zawartej 18 grudnia 2020 r. przez Gminę Miasto Augustów.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Nr 6 poprzez zniwelowanie występujących dysproporcji oraz barier w dostępie do edukacji przedszkolnej. Do jego głównych zadań należy rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, dostosowanie istniejących przestrzeni placu zabaw i patio do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 225 734,61 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 199 734,61 zł.

Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu

Pod takim tytułem został dofinansowany projekt złożony przez Augustowskie Placówki Kultury. W jego ramach zaplanowano zakup strojów ludowych i kolędniczych dla Zespołu Tańca Ludowego Bystry oraz wyposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, podesty sceniczne i dodatki, które pozwolą na organizację koncertów, festynów bez konieczności wynajmowania firm zewnętrznych. Zostanie zakupione również oprogramowanie do nagrywania, miksowania i tworzenia materiałów audio, co pozwoli utrwalać część występów oraz działań przygotowywanych w trakcie zajęć organizowanych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 215 262,03 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 181 186,53 zł.

Projekt współfinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Budowa ulic w mieście Augustów

W ramach funduszy na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 została dofinansowana:

  • Budowa ulicy Leśnej

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0386/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0386/19-00 zawartej 30 czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Augustów, a zwłaszcza osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Lipowiec oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez budowę ul. Leśnej. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa stanu dróg przebiegających przez podobszar rewitalizacji Lipowiec; zmniejszenie skali problemów społecznych zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji; poprawa integracji społecznej; zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców; poprawa dostępu mieszkańców do miejsc pracy i miejsc rekreacji przyczyniających się do zwiększenia poziomu aktywizacji i integracji osób zamieszkujących podobszar rewitalizacji; poprawa estetyki miasta i jego atrakcyjności; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 524 710,32 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 300 900,86 zł.

  • Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0388/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0388/19-00 zawartej 29 czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Augustów, a zwłaszcza osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Lipowiec oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez budowę ul. Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej, Modrzewiowej i Tartacznej. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa stanu dróg przebiegających przez podobszar rewitalizacji Lipowiec; zmniejszenie skali problemów społecznych zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji; poprawa integracji społecznej; zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców; poprawa dostępu mieszkańców do miejsc pracy i miejsc rekreacji przyczyniających się do zwiększenia poziomu aktywizacji i integracji osób zamieszkujących podobszar rewitalizacji; poprawa estetyki miasta i jego atrakcyjności; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 6 348 043,90 zł, z czego kwota dofinansowania: 4 941 859,18 zł.

Warsztat refleksyjny

3 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu LOGOS w Augustowie odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Kanał Augustowski.

Warsztat przeprowadzono zgodnie z wytycznymi MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone przez biuro LGD pochodzące z monitoringu realizacji strategii, informacje pozyskane od Samorządu Województwa Podlaskiego na temat funkcjonowania LGD, opinie ekspertów, informacje z gmin na temat sytuacji społeczno-gospodarczej, a także wyniki z przeprowadzonych ankiet internetowych oraz od beneficjentów.

W warsztacie wzięli udział członkowie Zarządu, członkowie Rady i pracownicy biura. Spotkaniu towarzyszył moderator – Pan Mariusz Wachowicz.

Rekomendacje wypracowane podczas spotkania zostały przeanalizowane przez zespół złożony z pracowników biura, Zarządu oraz Rady LGD. Zostały one pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone uchwałą Zarządu oraz przekazane do realizacji poszczególnym organom LGD. Ich realizacja oraz efekty wdrożenia będą elementem oceny kolejnej ewaluacji wewnętrznej.

Szkolenie Rady, Zarządu  i pracowników biura

W dniach 6, 7 i 16 grudnia 2019r.  członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz pracownicy biura wzbogacili się o pakiet wiedzy z dziedziny wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, oceny wniosków oraz monitoringu i ewaluacji. Firma Omikron, która przygotowała szkolenia i przeprowadziła je z największą starannością  w Sali APK przy Rynku Zygmunta Augusta w pełni sprostała wymaganiom. Każdy uczestnik szkolenia mógł teorię wcielić w praktykę i dzięki tak zorganizowanemu szkoleniu wiedza stała się bardziej przyswajalna. Wszelkie niejasności co do procedur wypełniania dokumentacji, potrzebnej podczas oceny wniosków zostały szczegółowo objaśnione. Zarówno pracownicy biura jak i członkowie Rady dzięki szkoleniu są gotowi do kolejnych ocen wniosków beneficjentów w nowym roku.