Komunikat Nr 1 do naboru 1/2022 dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ:

Załącznik nr 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia

Zmiany dotyczą zapisów w:

V.3.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków (str.49)

Błędny zapis :

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 28.04.2020r., tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021r.

Poprawny zapis:

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 28.01.2022r., tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023r.

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik:

Załącznik 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 15.02.2022r.

 

 

 

Komunikat Nr 1 do naboru 2/2021

Komunikat Nr 1 do naboru 2/2021

dotyczący zmian w Warunkach Udzielania Wsparcia stanowiących zał. 1 do naboru 2/2021- z zakresu typu projektu nr 10 -Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

W związku z dokonaną aktualizacją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021r.  zmianie ulegają zapisy dotyczące Warunków udzielania wsparcia, tj.:

Było:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały Nr 202/3449/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1,

Jest:

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1.

Aktualny załącznik:

Zal.-1-Warunki-udzielenia-wsparcia ( aktualny od dnia 7.07.2021)

Nowy załącznik 1 –Warunki udzielania wsparcia obowiązuje od 07.07.2021r.

Szkolenie Rady, Zarządu  i pracowników biura

W dniach 6, 7 i 16 grudnia 2019r.  członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz pracownicy biura wzbogacili się o pakiet wiedzy z dziedziny wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, oceny wniosków oraz monitoringu i ewaluacji. Firma Omikron, która przygotowała szkolenia i przeprowadziła je z największą starannością  w Sali APK przy Rynku Zygmunta Augusta w pełni sprostała wymaganiom. Każdy uczestnik szkolenia mógł teorię wcielić w praktykę i dzięki tak zorganizowanemu szkoleniu wiedza stała się bardziej przyswajalna. Wszelkie niejasności co do procedur wypełniania dokumentacji, potrzebnej podczas oceny wniosków zostały szczegółowo objaśnione. Zarówno pracownicy biura jak i członkowie Rady dzięki szkoleniu są gotowi do kolejnych ocen wniosków beneficjentów w nowym roku.