NABÓR nr 17/2018 Projekty dotyczące Dziedzictwa Kulturowego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 17/2018

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Cel ogólny:
Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia
Cel szczegółowy 1.2:
Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem LGD

Przedsięwzięcie 1.2.3:
Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego typ projektu 7 –  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-038/18

I.        Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 13.08.2018 r. od godz.8:00 do 27.08.2018 r. do godz. 15:00.

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 13.08.2018 r. od godz. 8:00 do 28.08.2018 r. do godz. 15:00.

Wersję papierową należy złożyć w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD – Kanał Augustowski) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej w generatorze (GWA 2014 EFRR) lecz nie później niż do 28 lipca 2018 r. do godz. 15.00

II.      Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16 – 300 Augustów

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 5 do ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 6 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie:

http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem /przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 – w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;

 – w trzech egzemplarzach wersji papierowej (dwa oryginały i kopia lub trzy oryginały) wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

 – wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami: Analizą Wykonalności Projektu (uproszczone Studium Wykonalności/Studium Wykonalności) i modelem finansowym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS),  nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) w dwóch egzemplarzach;

 – wraz z oświadczeniem do LGD o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 11 do ogłoszenia o dofinansowanie).

– Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku ( załącznik nr 18 do ogłoszenia)

Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby LGD dokumentacji konkursowej w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD)  licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 14 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1 Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia, Cel szczegółowy 1.1 Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 7 projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Zakres tematyczny operacji

 • Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD – Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” (gmina Augustów, gmina Płaska, miasto Augustów) z wyłączeniem osób fizycznych.

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie mogą otrzymać w szczególności:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

– spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

– instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
– art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– art.9 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

– przepisów zawartych w art. 37 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące

Typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, a poszczególne rodzaje projektów muszą być zgodne z rodzajami projektów wskazanymi w SZOOP RPOWP w odniesieniu do Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w tym:

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
 • Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów;
 • Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.);
 • Dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;
 • Konserwacje muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;
 • Zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.
 • Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK w tym digitalizacja jest możliwa jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Wsparciem mogą być objęte projekty infrastrukturalne małej skali (o wartości nie większej niż 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych, maksymalna wartość projektu wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych).

O wsparcie w ramach RPOWP nie mogą się ubiegać projekty kwalifikowalne w ramach POIŚ.

 • Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji/Procedurze Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 14 punktów z 72 punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny).

Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 20% maksymalnej liczby punktów.

Lista warunków udzielenia wsparcia została określona w załączniku nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VI.    Finanse

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji  w programach operacyjnych 2014-2020.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15 % (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020).

Operacja zakłada osiągnięcie co najmniej minimalnych wskaźników.

W przypadku przekroczenia ustalonych kwot dofinansowania przypadających na pojedynczą operację wnioskodawca zobowiązany jest pokryć różnice zwiększając odpowiednio wkład własny.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru
 wynosi : 699 982,29 zł

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Zał.-1-warunki-udzielenia-wsparcia-EFRR-typ-7-3

Zał. 2 Lista warunków udzielenia wsparcia

Zał. 3 Karta Oceny wniosku i wyboru operacji

Zał.-4-Wzór-wniosku-o-dofinansowanie-RPOWP-EFRR-1

Zał.-5-Instrukcja-wypełniania-wniosku.

Zał.-6-Instrukcja-użytkownika-GWA2014

Zał. 7 Instrukcja_wypełnienia_załączników_do_wniosku

Zał. 8 Formularz_w_zakresie_OOS

Zał.-8a-Instrukcja-wypelniania-formularza-w-zakresie-OOŚ.

Zał.-9-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-podatku-VAT.

Zał.-10-Oświadczenie-o-prawie-dysponowania-nieruchomością.

Zał.-11-Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych. (załącznik archiwalny)

Zał. 11 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 12 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022

Zał. 13 Procedury LGD

Zał. 14_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu

Zał.-15-Wzór-wniosku-o-płatność-1

Zał.-16-formularz-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1

Zał.-17-formularz-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-inną-niż-de-minimis-1

Zał. 18 Oświadczenie o zgodności maila wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku.

Dokumenty w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce do ogłoszenia  link do strony o naborze https://lgd-kanal.augustow.pl.

 • Inne ważne informacje

Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”;

 https://lgd-kanal.augustow.pl/wp-content/uploads/2017/04/05-Strategia-Rozwoju-Lokalnego-na-lata-2016-2022.pdf ;

 • Procedury Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski;

https://lgd-kanal.augustow.pl/wp-content/uploads/2017/05/PROCEDURY-LGD-11.04.2017r.-UM.pdf ;

 

 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania (zamieszczony ww Procedurach LGD)