Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące LSR, Procedur LSR i Regulaminu Rady LGD

Informacja o wynikach Naboru nr 6/2017 Ochrona bioróżnorodności i klimatu

W ramach naboru nr 6/2017 wpłynął jeden wniosek, który nie został wybrany.

– Protokół z posiedzenia Rady.  (pobierz plik)

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej: ...  czytaj więcej

Posiedzenie Rady

Posiedzenie Rady z 12 lipca 2017r. wyłoniło pierwsze wnioski, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji konkursowej w LDG. 18.07.2017r. zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu do dalszej oceny i weryfikacji. Jeżeli kolejny etap przejdą pozytywnie, z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy na dofinansowanie ich działań.

            Podczas 3 ogłoszonych konkursów  (EFS –  zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, EFRR – projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie (3 z EFS i 4 z EFRR). Nie wszystkie wnioski spełniały wymogi określone w ogłoszeniu. Informacje dotyczące posiedzenia Rady oraz listy wybranych wniosków są dostępne na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.   ...  czytaj więcej

Szkolenie Rady i pracowników biura

               30 czerwca 2017r. członkowie Rady oraz pracownicy biura wzbogacili się o pakiet wiedzy z dziedziny wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej. W sali APK przy Rynku Zygmunta Augusta Firma Omikron w pełni sprostała wymaganiom. Szkolenie przygotowała i przeprowadziła z największą starannością. Każdy uczestnik szkolenia mógł teorię wcielić w praktykę, szkoląc się bezpośrednio w aplikacji oceniającej wnioski, i dzięki tak zorganizowanemu szkoleniu wiedza stała się bardziej przyswajalna. Wszelkie niejasności co do procedur wypełniania dokumentacji, potrzebnej podczas oceny wniosków zostały szczegółowo objaśnione. Zarówno pracownicy biura jak i członkowie Rady dzięki szkoleniu są gotowi do pierwszej oceny wniosków beneficjentów. ...  czytaj więcej

Pierwsze nabory za nami a już przygotowujemy się do kolejnych!

            29 i 30 czerwca 2017 roku odbyły się szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski przeprowadzone przez osobę z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie LGD.

            29 czerwca 2017 w Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej uczestnicy zostali zapoznani z materiałem dotyczącym usług reintegracji społeczno-zawodowej skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS. Kolejnego dnia – tj. 30 czerwca 2017r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie zostały omówione działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przezywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. ...  czytaj więcej

Rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 6/2017.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 19.07.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 6/2017 na operacje z zakresu Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wyniki Naboru nr 3/2017 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

18 lipca 2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 3/2017 z EFRR, TYP PROJEKTU 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.3: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD:

– Lista operacji zgodnych z LSR,  (pobierz plik...  czytaj więcej