Aktualności

Szkolenie Rady i pracowników biura

               30 czerwca 2017r. członkowie Rady oraz pracownicy biura wzbogacili się o pakiet wiedzy z dziedziny wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej. W sali APK przy Rynku Zygmunta Augusta Firma Omikron w pełni sprostała wymaganiom. Szkolenie przygotowała i przeprowadziła z największą starannością. Każdy uczestnik szkolenia mógł teorię wcielić w praktykę, szkoląc się bezpośrednio w aplikacji oceniającej wnioski, i dzięki tak zorganizowanemu szkoleniu wiedza stała się bardziej przyswajalna. Wszelkie niejasności co do procedur wypełniania dokumentacji, potrzebnej podczas oceny wniosków zostały szczegółowo objaśnione. Zarówno pracownicy biura jak i członkowie Rady dzięki szkoleniu są gotowi do pierwszej oceny wniosków beneficjentów.

            Podczas przerwy kawowej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia, którego celem było wybranie spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz ustalenie kolejnego posiedzenia, tym razem dotyczącego oceny wniosków konkursowych i wyboru operacji do dofinansowania.

Pierwsze nabory za nami a już przygotowujemy się do kolejnych!

            29 i 30 czerwca 2017 roku odbyły się szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski przeprowadzone przez osobę z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie LGD.

            29 czerwca 2017 w Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej uczestnicy zostali zapoznani z materiałem dotyczącym usług reintegracji społeczno-zawodowej skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS. Kolejnego dnia – tj. 30 czerwca 2017r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie zostały omówione działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przezywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

            Uczestnicy szkolenia w większości związani z instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej nabyli niezbędną wiedzę, jak też praktyczne umiejętności wypełniania dokumentacji konkursowej. Podczas zajęć wspólnie zastanawiali się nad sposobem wypełniania przykładowego wniosku. Rozmowy na temat pomysłów tworzenia i realizacji projektów nie ustawały nawet podczas przerw kawowych.

            Choć nabór w wyżej wymienionych konkursach zostanie ogłoszony w roku 2018 dajemy możliwość i czas naszym potencjalnym beneficjentom na kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz dopracowywanie pomysłów a także czas na konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie.

Rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 6/2017.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 19.07.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 6/2017 na operacje z zakresu Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wyniki Naboru nr 3/2017 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

18 lipca 2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 3/2017 z EFRR, TYP PROJEKTU 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.3: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD:

– Lista operacji zgodnych z LSR,  (pobierz plik)

– Lista operacji wybranych,  (pobierz plik)

 – Protokół z posiedzenia Rady.  (pobierz plik)

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

– Wzór protestu.  (pobierz plik)

Wyniki Naboru nr 1/2017 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

18 lipca 2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2017 z EFS, TYP PROJEKTU 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia:

– Lista operacji zgodnych z LSR,    ( pobierz plik )

– Lista operacji wybranych,  ( pobierz plik )

 – Protokół z posiedzenia Rady.  ( pobierz plik )

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasadkorzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

– Wzór protestu.  (pobierz plik)  

Dotyczy Naboru nr 5/2017

W dniu 13 lipca 2017 r. zakończył się Nabór wniosków nr 5/2017 Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych. Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Dotyczy Naboru nr 4/2017

Dotyczy Naboru nr 4/2017

W dniu 11 lipca 2017 r. zakończył się Nabór wniosków nr 4/2017 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej. Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 26.06.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 3/2017 na operacje z zakresu Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.