Aktualności

Spotkanie szkoleniowe dla Beneficjentów Działań 2.3, 7.1, 7.3 oraz 9.1, dotyczące rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w systemie SL2014.

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla Beneficjentów Działań 2.3, 7.1, 7.3 oraz 9.1, dotyczące rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w systemie SL2014.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, sala 318 w godzinach 8:30 – 15:30. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie na realizowany projekt – uczestnikami mogą być wyłącznie osoby uprawnione do obsługi SL2014 w ramach projektu.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą załączonego formularza rejestracji, który należy wysłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Termin zgłaszania się na spotkanie mija 21 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Udział w spotkaniu mogą wziąć osoby, które zarejestrowały się na spotkanie oraz otrzymały potwierdzenie udziału.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 390 lub pod wskazanym adresem mailowym.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” przeprowadziło kolejne szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR zgodnie z Planem Komunikacji ze społecznością lokalną.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” przeprowadziło kolejne szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR zgodnie  z Planem Komunikacji ze społecznością lokalną.

            W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów miedzy innymi z zakresu:

 • „Ochrony bioróżnorodności i klimatu”
 • „Projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego”
 • „Projektów z zakresu infrastruktury społecznej”
 • „Projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych”

w dniach 23 marca 2017r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie oraz 24 marca 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zainteresowani beneficjenci uzyskali informacje związane z trybem  i procedurą naborów wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

            Prowadzący Szkolenie omówił podstawowe zasady wypełniania wniosków o wsparcie oraz zagadnienia dotyczące kryteriów wyboru jak też kosztów kwalifikowalnych w/w konkursów.

            Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyjaśniania nurtujących ich wątpliwości związanych z tematyką Szkolenia.

            Jednocześnie zachęcamy państwa do bezpośrednich indywidualnych  konsultacji i doradztwa prowadzonego przez pracowników Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w biurze LGD ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)  w Augustowie.

22.03.2017r. (środa) – Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski

Augustów 09.03.2017r.

 

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 22.03.2017r. (środa), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie zmian w LSR i załącznikach – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
  5. Przedstawienie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
  6. Przedstawienie zmian w statucie – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
  7. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
  8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Elżbieta Pszczoła

Prezes Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Projekty zmian w następujących dokumentach:

Wszelkie uwagi prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl  do dnia 21 marca 2017 r.

24 lutego br. odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LSR.

24 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LSR w zakresie trybu oraz procedury naboru wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Przedsięwzięcie 1.1.1. – „Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia” realizowane w ramach Planu Komunikacji ze społecznością lokalną.
Podczas pierwszej części szkolenia omówiono zakres możliwości uzyskania dofinansowania na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz dofinansowanie miejsc wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnościami. W drugiej części przedstawiono możliwość uzyskania dofinansowania na wyposażenie w sprzęt TIK małych szkół i placówek systemu oświaty do 100 uczniów oraz wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. Podczas obu części zaprezentowano zasady naboru wniosków, a także przedmiot wsparcia, grupy docelowe, kategorie kosztów, wskaźniki produktu i rezultatu, warunki udzielania wsparcia a także najczęściej popełniane błędy.
Szkolenie z zakresu zapewnienia większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego objętych realizacją LSR cieszyło się dużym zainteresowaniem w szczególności przedstawicieli organów prowadzących lub planujących założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
Po zakończonym szkoleniu przeprowadzono indywidualne konsultacje dotyczące wypełniania wniosku. Uczestnicy mogli rozwiać wszystkie dręczące ich wątpliwości a także przygotować się do zbliżającego się ogłoszenia konkursu.

Omikron – aplikacja wspomagająca ocenę wniosków i ułatwiającą pracę Rady.

8 lutego 2017r. Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” oraz pracownicy biura LGD zostali zapoznani z aplikacją firmy Omikron wspomagającą ocenę wniosków i ułatwiającą pracę Rady. Elektroniczna aplikacja internetowa wspomaga działanie LGD w zakresie zarówno rejestracji wniosków o dofinansowanie (przez biuro LGD) jak i oceny wniosków (przez Członków Rady).
Korzystanie z aplikacji Omikron zaoszczędza czas Rady przebywania na posiedzeniach, oszczędza papier oraz wpływa na szybszą wymianę informacji Rada-Biuro. Radni mogą zapoznać się z dokumentami wniosków w każdej dowolnej chwili. Aplikacja daje również możliwości generowania raportów, list zbiorczych, a zarazem pilnuje terminowości wykonanych prac. Dzięki szkoleniu wdrażającemu system w Naszym Stowarzyszeniu już w najbliższym czasie będzie możliwe wykorzystanie go w praktyce.

Szkolenie z zakresu zapewnienia większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego objętych realizacją LSR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zaprasza na szkolenie z zakresu zapewnienia większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego objętych realizacją LSR

Tematy szkolenia:

 • Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
 • Dofinansowanie miejsc wychowania przedszkolnego
 • Wyposażenie w sprzęt TIK szkół i placówek systemu oświaty
 • Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. w godzinach od 9.00 do 12.00,

           w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla podmiotów z obszaru realizacji LSR lub realizujących projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: organy prowadzące lub planujące założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, lub inne formy wychowania przedszkolnego, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły / placówki funkcjonujące w systemie oświaty, instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Program spotkania

Godzina Temat
9.00 – 9.15 rejestracja uczestników 
9.15 – 9.45 Wprowadzenie do spotkania, źródła informacji o Europejskim Funduszu Społecznym                 i podstawowych elementach jego wdrażania.
9.45 – 10.45 przerwa
10.45 – 11.00 Omówienie zakresu możliwości uzyskania dofinansowania na „Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej” oraz „Dofinansowanie miejsc wychowania przedszkolnego”. Omówienie zasad naboru wniosków.
11.00 – 12.00 Omówienie zakresu możliwości uzyskania dofinansowania na „Wyposażenie                               w sprzęt TIK szkół i placówek systemu oświaty” oraz „Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”. Omówienie zasad naboru wniosków. Pytania od uczestników spotkania.

Po szkoleniu możliwe będą konsultacje indywidualne.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 643 11 44

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski

„Lokalna Grupa Działania Augustów,                26 stycznia 2017r. – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału Członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2017r. (czwartek) godz.12.00 w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie.

Porządek obrad:

I. Otwarcie zebrania.
II. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Przedstawienie zmian w LSR i załącznikach – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
V. Przedstawienie zmian w procedurach LSR – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
VI. Przedstawienie zmian w statucie – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
VII. Wybór nowego członka zarządu – podjęcie uchwały.
VIII. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
IX. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Elżbieta Pszczoła
Prezes Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania

Projekty zmian w następujących dokumentach: