Dokumenty finansowe

Plan wydatków na rok 2018 pobierz

data zamieszczenia 26.02.2018r.


Zestawienie poniesionych kosztów za rok 2017 pobierz

data zamieszczenia 26.02.2018r


Plan wydatków na rok 2017 pobierz

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla realizacji projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0008/16 pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Zestawienie kosztów pobierz