Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 6 –  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych oraz  TYP 8– Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego TYP 3 –  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu. 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 7/2017 i 8/2017.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.12.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu –  Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  i naboru nr 8/2017  na operacje z zakresu –  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Biuro LGD będzie czynne w sobotę 9.12.2017r w godz. 7.30- 15.30

Uwaga!

W związku z planowanym zakończeniem naboru wniosków z EFS typ 4 i 5 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje iż biuro LGD będzie czynne w sobotę 9.12.2017r w godz. 7.30- 15.30 w celu umożliwienia beneficjentom terminowego złożenia dokumentów w wersji papierowej.

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego TYP 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR oraz TYP 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

 

Konsultacje społeczne dotyczące Procedur LSR i Regulaminu Rady LGD

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie proponowanych zmian w:

  1. Procedurach i Regulaminie Rady. opublikowano 8.10.2017r.

Proponowane zmiany w w/w dokumencie :

Załącznik 1 Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia

  • Uwzględnienie w karcie zapisów z § 15 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia
  • Dodanie w części A3 pkt. 19 zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 6 do SOOP
  • Dostosowanie części A1 oraz A2 karty do Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Wszelkie uwagi prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl  do dnia 16 października 2017 r do godz. 9.00

Informacja o wynikach naboru

            Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje:

            W wyniku przeprowadzonego naboru na samodzielne stanowisko ds. zarządzania projektami – na zastępstwo wybrana została Pani Agnieszka Woroniecka.

            Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, najlepiej napisała test kwalifikacyjny oraz zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.